حادثه سهمگینی نیست رسانهها اضطراب بلاوجه ایجاد نکنند

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياست:

عصر پنجشنبه تحریمهای جدید ایران، روســیه و کرهشمالی در سنای آمریکا رأی آورد و با 98 رأی موافق به تصویب رســید؛ اگرچه روســیه واکنش شــدیدی به این تحریمها نشان داد و خواستار کاهش تعداد دیپلماتهای آمریکایی مستقر در کشور ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.