توصیههای حساس جنتی

Shargh - - سیاست -

جماران:

آيتالله احمد جنتــی، رئيس مجلس خبرگان رهبری، پنجشــنبه هفته گذشــته در نشســت مشترک هيئترئيسه مجلس خبرگان رهبری با هيئترئيسه اين مجلس در ســخنانی با تأکيد بر اينکه بايد قدر مجلس خبرگان را بدانيم، گفت: اين مجلس بالاترين نهادی است که قابل قياس با قوای سهگانه نيست، چون در اينجا در ارتباط مستقيم با قلب نظام؛ يعنی ولايت است و اگر اين قلب درست کار کند، همهچيز حل میشود و اگر مشکل پيدا کند، همهچيز بههم میريزد.

او بــا تأکيــد بر اينکــه مســئله بالاتــر از حضور در کميسيونهای مجلس خبرگان اين است که اعضای اين مجلس هميشــه بايد مراقب اوضاع سياسی و فرهنگی باشند، گفت: اين مراقبت مخصوصا بايد در مواردی باشد که با ولايت ارتباط پيدا میکند. او در همين راستا گفت: بايد ببينيد که حاميــان و مغرضان ولايت چه میکنند و برای خنثیکردن نقشه دشــمنان چه بايد کرد. آيتالله جنتی بــا تأکيد بــر انقلابیبودن و انقلابــی عملکردن مجلس خبرگان گفت: خبرگان بايد انقلابی باشــد و بايد انقلابــی عمل کند، چون نتيجه حرکتهای عادی، کم و ضعيف خواهد بود.

او بــا تأکيد بر اينکه بايد درهرحــال و چه به صورت فردی و چه کميســيونی حرکت انقلابی داشــته باشيم، گفت: بايــد در مواردی که رهبر انقلاب به آن حســاس است، ما نيز حساس باشيم و اين حساسيت را به جامعه منتقل کنيم.

رئيس مجلــس خبرگان رهبری ادامــه داد: رهبری بيــش از صد مرتبــه در مــورد فتنه صحبــت کردند و تکليفمان اين اســت که فتنهگر را بشناسيم و ببينيم در کدام پستها جذب میشــوند، چون جذب اين افراد در پســتها معلوم میکند که کارها به کدام مســير پيش خواهد رفت. او با بيان اينکه براندازی چيزی نيســت که فقط در برههای از زمان مطرح شــود، گفت: دليلش اين است که دشمن در فکر براندازی است و اين براندازی را چون از خارج نتيجهای نگرفته، از داخل شروع میکند.

آيتالله جنتی تأکيد کرد: آنها با اساس اسلام سروکار دارند و همه مســائل ديگر حاشــيه اســت. حرفهای دشمنان حسابشده است و به اين فکر هستند که فاتحه انقلاب را تا چندسال ديگر بخوانند.

رئيس مجلس خبرگان با تأکيد بر اينکه آگاهیبخشی و بصيرتافزايــی وظيفه مجلس خبرگان اســت، گفت: تحريمهــای بیســابقه را بــر مــا تحميــل میکنند و میخواهند به جنگ رهبری بيايند، ولی چون مســتقيم نمیتوانند با رهبری مقابله کنند، اسم سپاه را میبرند.

او با اشاره به نقش سپاه و خدمات آن در کشور گفت: جز اين است که سپاه سينه سپر میکند، کار میکند و در تمام عرصهها؛ مانند عرصههای خدماتی، بهترين کارها را عرضه کرده است؟

آيتالله جنتی گفت: نبايد ســپاه را به اسم تفنگدار زد، چون اين ســخنان بهنوعی پيادهکردن سياستهای آمريکاســت. رئيس مجلــس خبرگان رهبــری افزود: اينکــه بگوييم نظام ۳8 ســال اعدام داشــته اســت، حرف دشمن اســت و نبايد در داخل کشور تکرار شود. او گفــت: آتشبهاختيــار که رهبر انقلاب بــر آن تأکيد کردند، بسيار مهم اســت، وقتی میبينيم که برخی کار نمیکننــد، بايد جوانــان وارد عرصه شــوند، کمااينکه حضــرت امام)ره( نيز بر همين عقيده بود و معتقد بود کارهای زمينمانده را مردم بايد دست بگيرند و پيگيری اين مسئله نيز وظيفه مجلس خبرگان است. همچنين مجلس خبرگان رهبری در پايان اين نشســت بيانيهای را با امضای احمد جنتی منتشــر کرد. به گزارش ايســنا در بخشــی از متــن اين بيانيــه در توصيه بــه روحانی برای تشــکيل کابينه آمده اســت : «...به رياست محترم جمهوری توصيه میشــود در معرفی وزرا و تشــکيل کابينــه، تعهد، تخصــص و ولايتمداری را ســرلوحه انتخاب اعضای دولت جديد قــرار دهد».در ادامه اين بيانيه همچنين آمده است: «حمايت از سپاه پاسداران، بنيه دفاعی و قدرت موشــکی جمهوری اســلامی که دســتاورد مهــم انقلاب اســلامی و ثمــره تلاشهای شــبانهروزی فرزندان غيور اين مرزوبوم است، همواره بايد بهعنوان يک راهبرد و افتخار ملی، پاس داشته شود و نبايد وجهالمصالحــه منافع زودگذر حزبی و جناحی قرار گيرد».در ادامه اين بيانيه آمده است: «تحريمهای جديد آمريکا همچون ۳8 ســال گذشته نهتنها تأثيری بر روند روبهجلوی نظام مقدس جمهوری اســلامی و عزم ملت هميشــه در صحنه ايران اســلامی ندارد که اتحاد، انســجام و تکيه بر توانايیهای خود، شــعار «ما میتوانيم» را در عرصه عمل معنا خواهد نمود».

همچنين در اين بيانيه تأکيد شــده: «مسائل فرهنگی - اجتماعــی و آســيبهای فضــای مجــازی يکــی از دغدغههای مقام معظم رهبری و دلسوزان نظام است. لذا از دولت و نهادهای فرهنگی کشور میخواهد با تکيه بر مبانی دينی و اتخاذ سياستهای صحيح و نظارت بر حسن اجرای امور از بروز معضلات اجتماعی و آسيبزا بکاهند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.