سخني با رئيسجمهوري

Shargh - - سیاست - محمد توسلي

بر کسي پوشيده نيست که جنابعالي در سال ۱۳9۲ در شــرايطي بحراني سکان دستگاه اجرائي کشور را به دست گرفتيد که بيشباهت به ويرانيهاي بهجامانده از دوران جنگ نبود. توجه اصولي دولت يازدهم به نظرات کارشناســي، بهويژه در چهار حوزه سياســت خارجي، نفت، اقتصاد و ســلامت، به طور چشمگيري توانست به مهار مشــکلات و موانع پيشرو و افزايش اميدواري عمومي مدد رســاند. «برجام» نمونــه عالي تلاشها و دستاوردهاي دولت يازدهم و جلوه «تدبير» در سطحي کلان بود. رضايت حاصل از کنترل نسبي تورم و احساس رونق و ثبات اقتصادي و نيز برخورداري مردم از خدمات عادلانه در حوزه ســلامت و درمــان از جمله توفيقات مؤثري بودند که موجبــات رأي دوباره اکثريت ملت به تداوم دولت جنابعالي را فراهم کردند.تأسفبار است که افزون بر مشــکلات جاري و مواريث بهجايمانده از دولتهــاي نهم و دهم، برخي جريانها، نهتنها کمکي در اين گذار دشوار نکردند که سنگاندازي، کارشکني و بحرانآفريني عليه دولت منتخب را اولويت برنامههاي خويش قــرار دادنــد و ميدهند که اوج ايــن عناد، در جريان انتخابات اخير آشکار و علني شد.اگرچه کارنامه دولت يازدهــم در مهار بحرانها مثبت ارزيابي شــده و جهتگيريهاي سياســي، اقتصــادي و فرهنگي آن به طور نسبي قابل تأييد اســت، اما مناسبات جهاني و تحــولات قابلپيشبيني و پيــشرو در خاورميانه و نيز انباشــت مطالبات و برخی حقوق برآوردهنشــده ملت ايران در طول ســاليان، دغدغههاي جديتري را مطرح و به همان نسبت، مسئوليتپذيري همهجانبهتري را از سوي دولت و نيروهاي دموکراســيخواه ايراني ناگزير ميکند. تنشآفرينيهاي ناشــي از عملکرد کشورهاي عربي منطقه، قراردادهاي چندصد ميليارددلاري خريد اســلحه، امواج فزاينده خشــونت بنيادگرايان جهادي و تکفيــري و نقض گســترده حقــوق بشــر در عموم کشــورهاي همســايه، از جمله ترکيه- پــس از کودتا که منجر به بازداشــت هــزاران نفر و پاکســازيهاي فراگير در ارتش، دادگســتري و آموزشوپرورش شــده است- فرصتي پديد آورده که اعتماد و پذيرش جهاني نســبت به بهبــود وضعيت در ايــران را بــا واقعبيني بيشتري همراه و زمينههايي جدي براي ارتقاي جايگاه حقوقبشــري حکومت ايران را با کمترين هزينه مقدور کند. اين شــرايط به عنوان يک فرصت تاريخي در طول دوران پس از پيروزي انقلاب اســلامي تلقي شده و در راســتاي ديپلماسي انسانمدار و صلحآميز «برد – برد» قابلتحليل است.درباره شــرايط داخلي، وزارت کشور بيــش از بخشهاي ديگــر دولت ميتوانــد در بهبود وضعيت حوزه سياست داخلي ايران، تقويت نهادهاي مدني، توســعه تحزب و تضمين آزاديهاي مندرج در قانون اساسي اثرگذار باشــد. متأسفانه مديريت کنوني اين وزارتخانــه، قادر و در مواردي، چهبســا متمايل به ايفاي اين تعهدات به نظر نميرســد. در همين راســتا، در عين حال که در چهار ســال گذشــته، تغيير و حتي اصلاح برخي مواضع و شــيوههاي رفتــاري در وزارت اطلاعات، قابلانکار نيست؛ تغييرات اساسي در رويکرد راهبــردي ايــن وزارتخانه لازم به نظر ميرســد.ما باور داريم اگر رئيسجمهــور منتخب به هر دليل نتواند در چهار ســال پيشرو، به کليت وعدههايش جامه عمل بپوشاند و کارآمدي دولت و به تبع آن، رضايت عمومي را افزايش دهد، پيامدهايي به مراتب فراتر از شکســت يک جناح سياسي در انتخابات آينده، گريبانگير ملک و ملت خواهد شــد و اســاس نظام، امنيت و منافع ملي ايران متحمل هزينههايي جبرانناپذير خواهند شــد. از اين رو، مطالبات کلي زير را به عنوان بخشي از مطالبات ملي برخاســته از انتخابات اخير و در راستاي دستيابي به توسعه متوازن، همهجانبه و پايدار گوشزد ميکنيم:

- در حــوزه سياســت داخلــي: تحقــق حقوق و حاکميت ملــت از طريق اجرائيکردن منشــور حقوق شهروندي، لايحه مديريت واحد شــهري و پايبندي به اصول قانون اساســي و اعلاميه جهاني حقوق بشــر، کاهــش دخالتها در حريــم خصوصي، امــکان نقد آزادانه گفتار و کردار همه مقامات سياسي بدون هراس از پيامدهاي آن، تأمين و تضمين فعاليت آزاد و قانوني احزاب، سنديکاها، مطبوعات مستقل و نهادهاي مدني، از يک سو و پاســخگوکردن ارکان مختلف حکومت در مقابل مردم از سوي ديگر.

- در حوزه اقتصاد: اقتصاد توليدي، شفاف و رقابتي از طريــق کوچککردن و چابکســازي ســازمانهاي دولتي، تقويت بخــش خصوصي واقعي، افزايش توان جــذب ســرمايهگذاري داخلي و خارجــي، حمايت از صنعت و کشاورزي، مهار قاچاق کالا و ارز و کنترل فساد سازمانيافته و ساختار رانتي.

- در حوزه هنــر و فرهنگ: حمايت مادي و معنوي از همه فرهيختگان و هنرمندان کشــور در راستاي رشد و شــکوفايي فرهنگ و هنر مردمگــرا در تمام زمينهها، تأمين امنيت اجراي برنامههاي فرهنگي مانند موسيقي، تئاتر، سينما و ديگر وجوه نمايشي. عدم هرگونه مداخله حکومتــي در فرايند توليد آثار هنــري، حفظ کرامت و امنيت شغلي هنرمندان، گسترش فضاهاي آموزش هنر با اســتانداردهاي لازم کمي و کيفي، رفع توقيف از آثار هنري و برداشتهشدن سانسور.

در حوزه سياست خارجي: تعامل با جامعه جهاني، پرهيز از ماجراجويي و احتراز از آزمون و خطا در عرصه امنيت ملي، تنشزدايــي و تلاش براي تعامل فراگير با همسايگان و تثبيت جايگاه واقعي کشور ايران به عنوان باثباتترين و قابل اطمينانترين کشور منطقه در جهت گســترش صلح، مردمسالاري و سياستورزي مبتني بر عقلانيت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.