پاسخ شوراي نگهبان به وزارت کشور

Shargh - - سیاست -

ايسنا:

اداره کل روابط عمومي شوراي نگهبان به وزارت کشــور درخصوص مطالب مطرحشده راجــع به اخــذ رأي پــس از ســاعت ۲۴ در روز انتخابات دوازدهمين دوره رياستجمهوري پاسخ داد. در قســمتي از اين اطلاعيه آمده اســت: «۱- شــوراي محترم نگهبان در همــه ادوار انتخاباتي بــه وزراي محتــرم کشــور تأکيد داشــته که اخذ رأي بعد از ســاعت ۲۴ به جهــت آنکه در زماني فراتر از روز رأيگيري انجــام ميگيرد، فاقد اعتبار قانوني اســت. ۲- در انتخابات دوازدهمين دوره رياســتجمهوري نيز در گفتوگوهــاي مرتبط با انتخابــات با وزير محترم کشــور بــر همين نکته تأکيد شــده که بعد از ســاعت ۲۴ «اخذ رأي فاقد اعتبار اســت». و در اين مکالمات هرگز از «ابطال انتخابــات» صحبتي نشــده اســت. بــا رجوع به متــن مکالمــات با وزيــر محترم کشــور ميتوان غيرواقعيبودن بحث ابطال را دريافت. ۳- وزارت محترم کشــور بيش از موضوع اخــذ رأي بعد از ســاعت ۲۴ که فاقد اعتبار قانوني اســت ميبايد به بررسي مشکل فني در ســامانه احراز هويت و علل تأخير در آغاز رأيگيري در بســياري از شعب اخذ رأي بپردازد که در نتيجه آن بسياري از مردم در صبــح روز انتخابات و وقــت قانوني اخذ رأي نتوانســتند رأي بدهنــد. ۴- چنانکــه از مخاطب اطلاعيه مرکز اطلاعرســاني وزارت محترم کشور، آشکار ميشود، به نظر ميرسد اين واکنش نتيجه فشارهاي جريانهاي سياســي در آستانه تشکيل کابينه است. انتظار ميرود دولت محترم و وزارت کشــور، در برابر فشــارهاي جناحهاي سياســي، برخــوردي همــراه با تدبير داشــته باشــند و در مواجهه با اين فشارها، با رويکرد فرار از مسئوليت، ديگر نهادهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي از جمله شوراي نگهبان را متهم نسازند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.