کساني که آمريكاييها تبليغشان را ميکردند رأي آوردند

Shargh - - سیاست -

ايلنــا:

حجتالاســلام کاظــم صديقــي در خطبههاي نماز جمعه اين هفته تهران گفت: در زمان انتخابات گفته ميشــد اگر فردي که انقلابي اســت، انتخاب شــود، ســايه جنگ بر سر کشور خواهد بود اما ديديد کساني که آمريکاييها تبليغ ميکردنــد، رأي آوردند اما اتفاقي نيفتاد. ميبينيد آمريکا ذاتا با دين ناســازگاري دارد، با اسلام تضاد دارد و بــا انقــلاب اســلامي عنادي آشــتيناپذير دارند. آنها راضي نخواهند شــد مگــر اينکه ما را به نوکري و کنيزي بکشانند. صديقي همچنين به نزديکشــدن به زمان تشــکيل کابينه اشاره کرد و خطاب بــه رئيسجمهوري گفت: با همه وجودم از رئيسجمهوري درخواست ميکنم قبل از اينکه گــروه و حزب خود را مالک دولــت بداند، خود را بدهکار خدا و شــهدا بدانند. شما بدهکار خداوند و شهدا هســتيد. بدهکار هيچکس نيستيد. اين به خواست خداوند است که بنده آخوند اينجا هستم و شــماي آخوند رئيسجمهوري هســتيد. آخوند يعنــي مظهر دينداري و ســماجت بــر اخلاق و نجات جوانان. در انتخــاب کابينه افرادي متعهد به ولايت و بيرنگ انتخاب کنيد. خصوصا وزارت علوم و آموزشوپرورش بايد به جوانان توجه کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.