انتظار مجلس از دولت براي مشورت درباره کابينه، گزافه است

Shargh - - سیاست -

جماران:

احمــد توکلي گفت: اگــر روحاني فکر ميکند براي اخذ رأي اعتماد وزراي پيشنهادي بايد با مجلس مشــورت کند، در اشتباه است. مذاکراتي که بهمنظور ايجاد تفاهم صورت ميگيرد بســيار امري خوب و پســنديده و در برخي مواقع لازم و ضروري اســت؛ اما اگر ايــن مذاکرات بخواهــد حقوق قوا را تحــت تأثير قرار دهــد، در آن همــه طرفها بازنده خواهنــد بود. من به آقاي خاتمي گفته بودم و پيش از آن در نامهاي به آقاي هاشــمي هم نوشــته بودم و همينطور در ســال 9۲ به آقــاي روحاني گفتم با کميســيونها و فراکســيونهاي مجلس مشــورت نکنيــد، اما ميتوانيد از اشــخاص مشــورت بگيريد. بنابراين بهتر اســت آقاي روحانــي خودش کابينه را تعييــن کند و مجلــس نيز در جايگاه خــود با دقت وزرا را بررسي کند. اينکه مجلس انتظار داشته باشد رئيسجمهور قبل از معرفي کابينه با آنها مشــورت کند نيز گزافه است و نبايد اينچنين باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.