رهبري گفت اينها حرف پدر خودشان را گوش نميدهند

Shargh - - سیاست -

ايلنا:

محســن هاشميرفســنجاني در برنامه «دســتخط» در گفتوگويــي به روايــت زندگي شخصياش پرداخت. در بخشي از صحبتهايش گفت: بعد از فوت ابوي خدمت مقاممعظمرهبري رســيدم و به ايشــان گفتم براي من و خواهرها و برادرهايــم پدري کنيد. ما هم قــول ميدهيم به حرف شــما گوش دهيم. رهبــر انقلاب هم گفتند اينها حــرف پدر خودشــان را گــوش نميدهند، ميخواهنــد حــرف من را گوش بدهنــد. من هم گفتم قول ميدهند حرف شما را گوش کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.