مؤتلفه مشكل مالي دارد

Shargh - - سیاست -

محســن کوهکن، نماينده لنجان: حــزب مؤتلفه مشــکل مالي دارد و مرحوم عســگرياولادي با ســختيهاي زيــادي منابع مالي حــزب را تأمين ميکرد؛ حزب ايرادات ســاختاري هم دارد؛ البته بزرگان ايــن حزب به تازگي فعاليت ســاختارمند خود در دانشگاهها را آغاز کردهاند.) ايسنا(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.