بهترين دليل دشمني آمريكا

Shargh - - سیاست -

کمال خرازي رئيس شــوراي راهبردي روابط

خارجي و وزير اســبق خارجه: در هيچ مقطع از زمان، آمريکاييها مايــل نبودهاند، رابطهاي بر پايه احترام متقابل با ايران داشــته باشــند. اعمال تحريمهاي اخير بهترين دليل دشــمني آمريکا با ايران است. )مهر(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.