سيمرغ پرید

پايگاه ملي فضايي امام خميني )ره( با پرتاب آزمايشي موفق ماهوارهبر به فضا افتتاح شد

Shargh - - سیاست -

پایــگاه ملــي فضایي امــام خمیني )ره( بــا پرتاب آزمایشــي موفق ماهوارهبر ســیمرغ به فضــا به طور رســمي افتتاح شــد. به گــزارش ایرنا به نقــل از اداره کل تبلیغــات دفاعــي وزارت دفاع، در آســتانه ولادت باســعادت هشــتمین اختر تابنــاک آســمان امامت و ولایــت، حضرت امام رضــا )ع(، پایــگاه ملي فضایي امام خمینــي )ره( با پرتــاب آزمایشــي موفقیتآمیز ماهوارهبر ســیمرغ به فضا به طور رســمي افتتاح شد. براســاس این گزارش، پایگاه ملي فضایي حضرت امام خمیني )ره( که نخستین پایگاه سکوي ثابت جمهوري اسلامي ایران بهشمار ميرود، مجموعه عظیمي است که تمام مراحل آمادهســازي، پرتــاب، کنترل و هدایت ماهوارهبرهــا را برعهــده دارد. این گــزارش ميافزاید: پایگاه ملــي فضایي امام خمینــي )ره( از نظر فناوري مطابــق با اســتانداردهاي روز دنیاســت و به دســت متخصصــان زبده و کارآمد ســازمان صنایع هوافضاي وزارت دفاع طراحي و ســاخته شــده و قادر اســت در فاز نهایــي تمــام نیازمنديهاي کشــور در مدار LEO را نیز پوشــش دهد. ماهوارهبر ســیمرغ همچنین قادر اســت ماهوارههایي تــا وزن 250 کیلوگــرم را در مدار 500کیلومتــري زمین قرار دهد.به گزارش ایســنا، پیش از ایــن نیز احداث پایگاه فضایــي چابهار در ابعاد 5 در 5 هکتار در دســتور کار قرار گرفته بــود. یکي از دلایل ایجاد پایگاه ملي فضایي در ایــن منطقه، نزدیکبودن بــه اقیانــوس هنــد و کمجمعیتبودن آن ذکر شــده اســت. این پایگاه بهعنوان یک مرکــز پرتاب غیرنظامي پیشبیني شــده و قرار اســت در زمینه پرتاب موجود زنده، پرتاب ماهوارههاي سنجشي و ماهواره مخابراتي در مدار زمیــن فعالیت کند، بنابراین، ایــن پرتابها به شــرایط ویژهاي نیاز دارد و حتيالامکان باید در شرایط نزدیک به منطقه اســتوایي صــورت گیرد تا هزینههاي پرتــاب و انجام مانورهاي مداري آن به حداقل برســد. حجتالاســلام حســن روحاني، رئیسجمهــوري، به مناسبت پرتاب آزمایشي موفقیتآمیز ماهوارهبر سیمرغ به فضا و افتتاح پایگاه ملي فضایي امام خمیني)ره( در اینستاگرام خود نوشت : «امروز علم و تکنولوژي فضایي براي ما بســیار حائز اهمیت است و هرچه توانمندي و قدرت ما در علوم مختلف بیشتر شود، اقتدار و عزت ما ارتقا خواهد یافت. در پسابرجام، فرصت لازم به دست آمده تا هم از تجربه دیگران استفاده کنیم و هم با اراده و کوشش مضاعف متخصصان و دانشمندان خودمان بتوانیم دســتاوردهاي بیشتري که باعث بروز و توسعه ملي ميشود، داشــته باشیم».محمدجواد ظریف، وزیر خارجه، نیز در توییتهایــي درمورد پرتاب این ماهواره نوشــت: «ایران برخلاف آمریکا با حســننیت از روح و متن برجام پیروي کرده است. سخنان و اقدامات ایالات متحده نشــاندهنده بياعتمادي است»، «هر کلمه از برجام به دقت مذاکره شــده است. ایران در پي توسعه موشکهایي نیســت که توانایي حمل سلاح هستهاي داشته باشند» و «ایران نه برنامهاي براي توسعه سلاح هستهاي دارد و نه خواهد داشت. بنابراین با این تعریف در پي توســعه و طراحي چیزي نیست که بخواهد آن بمبها را حمل کند .»

واکنش آمريکا به پرتاب سيمرغ

اما «هدر نائورت»، سخنگوي وزارت خارجه آمریکا در این رابطه مدعي شــد: «ما پرتــاب راکت به فضا را تداوم توســعه موشک بالســتیک ميدانیم و معتقدیم آنچه نیمهشــب و صبــح رخ داد، نقــض روح برجام بود». به گزارش ایســنا و به نقــل از خبرگزاري رویترز، وزارت خارجه آمریکا مدعي شــد: «پرتــاب یک راکت در روز پنجشــنبه ازســوي ایران که به گفته ایران قادر به حمل ماهواره اســت یک اقدام تحریکآمیز بود که ناقض یکي از قطعنامههاي شــوراي امنیت و نیز روح توافق هســتهاي ایران است».این ســخنان سخنگوي وزارت خارجــه آمریکا بــا واکنش «بهرام قاســمي»، ســخنگوي وزارت خارجه ایــران، روبهرو شــد. بهرام قاســمي، با تقبیح اظهارات ســخنگوي وزارت خارجه آمریــکا در واکنش بــه آزمایش ماهوارهبر ســیمرغ در پایــگاه ملي فضایي کشــورمان، آن را مصداق مداخله در امــور داخلي و نشــانهاي از مخالفت دولت آمریکا بــا پیشــرفتهاي علمــي و تکنولوژیــک کشــورهاي مســتقل عنوان کرد.او آزمایش موفقیتآمیز موشــک ماهوارهبر ســیمرغ را محصول اراده و عزم دانشمندان جوان ایــران در پیشــبرد اهــداف بلند علمي کشــور برشــمرد و تأکید کرد: «جمهوري اســلامي ایران هیچ حدومرزي را براي پیشــرفت و تعالي علمي و فناوري خــود قائل نیســت و بــراي تلاشهــا و فعالیتهاي دانشــمندان و متخصصان خود در حوزههاي مختلف منتظر کســب اجازه و موافقت هیچ کشــوري نیست». ســخنگوي وزارت خارجه کشــورمان، با محکومکردن مجدد اقدامــات، اظهــارات، مصوبــات و تصمیمات کنگره و دولت آمریکا علیــه ایران، بهخصوص از زمان شروع به کار دولت جدید آمریکا، تأکید کرد: «جمهوري اســلامي ایران بنابر بر اعلام مراجع ذيصلاح پایبندي خویــش را به اجراي برجام اثبات کرده و بهدفعات این موضــوع ازســوي مراجع ذيربط و از جمله ســازمان بینالمللي انرژي اتمي مورد تأیید قرار گرفته اســت و این دولت آمریکاست که باید از استمرار رفتار خصمانه و بدعهديها و سیاســتهاي یکســویه ضدبرجامي خود دســت بردارد».او با اشاره به ســوابق و تجربیات چندینســاله کشــورمان در انجام آزمایشات مربوط به پرتاب موشــکهاي ماهوارهبر، این اقدام را حق مسلم جمهــوري اســلامي و در تطابــق کامل بــا تعهدات بینالمللي کشورمان دانست.قاسمي، تمسک مقامات آمریکایي به چنین موضوعاتــي بهعنوان نقض برجام از ســوي کشــورمان را تــلاش بياســاس و بيمنطق دولــت آمریکا بــراي توجیه اقدامات و سیاســتهاي کینهتوزانه و ضدایراني واشــنگتن دانست و تأکید کرد: «دولتمردان آمریکایي بهتر اســت بهجاي بهانهجویي و ایــراد اتهامات واهي به ایران، از تکرار اقدامات مغایر با موازین بینالمللي خود دســت برداشته و از فروش بيحدوحصــر تســلیحات و ادوات مرگبــار جنگي که امنیت و ثبات و آرامش و صلح منطقه را نشــانه رفته است، اجتناب کنند .»

همه ماهوارههاي ايراني

ایران پس از پیروزي انقلاب و با توقف 18ساله پروژه در ســال 1375 برنامه فضایي خود را از طریق سازمان پژوهشهــاي علمــي و صنعتــي ایران آغــاز کرد. به گزارش ایسنا، ماهوارههاي ایراني به این ترتیب هستند:

* نمونــه آزمایشــگاهي ماهــواره «مصبــاح» در ســالهاي 1378 تــا 1380 بــا همــکاري ســازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ایران و وزارت ارتباطات و یک شرکت ایتالیایي ساخته شد. این ماهواره براي انجام تســتهاي فني به ایتالیا ارسال شد و به دلایل سیاسي در این کشور بلوکه شد و بعد از رفع مشکلات سیاسي، قرار است مصباح به ایران بازگردد.

*ماهواره «امید»، نخســتین ماهواره ساخت کشور اســت که تمــام تجهیزاتش در ســازمان فضایي ایران طراحي و تولید شد. ساخت این ماهواره تحقیقاتي از 15 اسفند 1384 آغاز شــد. «امید» بامداد 15 بهمن 1387 در مــدار فضا قرار گرفت و پنجم اردیبهشــت 1388 با جو غلیظ مناطق غربي آمریکاي جنوبي و اقیانوس آرام برخورد کرد و به کار 82روزه خود پایان داد.

*ماهواره «نوید»، با مأموریت تصویربرداري از زمین محصول دانشبنیان دیگر پژوهشگران کشور است و از پایگاه فضایي ســمنان به فضا پرتاب شد و با موفقیت در مدار قرار گرفت. در ادامه این فعالیتها با رونمایي مدل مهندســي ماهــواره «ناهید» و مدل توســعهاي ماهواره «زهره»، نخســتین میمون پرتابشــده به فضا به نام «آفتاب» با کاوشــگر «پیشــگام» زنــده به زمین بازگشــت. بعد از آن دومین میمــون فضانورد ایراني با نام «فرگام» با کاوشــگر «پژوهش» و با گاز مایع به فضا پرتاب شــد که این محموله زیســتي نیز سالم به زمین بازگشت.

*ماهواره ملي «فجر»، با ماهوارهبر «سفیر» در سال 93 با موفقیت به فضا پرتاب شــد و در مدار زمین قرار گرفت. ایــن ماهواره از دوربیني پیشــرفته بهره ميبرد که با اســتفاده از آن، ميتوانــد تصاویري با کیفیت بالا را به زمین ارســال کند. انتقال مــداري، عکسبرداري براي نقشهبرداري و هواشناسي و برخي محمولههاي تحقیقاتي، از جمله مأموریتهاي این ماهواره است.

در کنــار طراحي و ســاخت ماهوارههــا، محققان کشور توانســتهاند در طول ســالهاي 1385 تا 1391، هفت کاوشــگر را با موفقیت به فضا پرتاب و آزمایش کنند. طراحي و ســاخت ماهــواره «پارس یک» از دیگر پروژههاي سازمان فضایي است که به صورت اشتراکي با مراکز علمي و شــرکتهاي همکار ســازمان فضایي اجرائي شد. این ماهواره در نوبت پرتاب قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.