پاسخ دفتر حجتالاسلام علمالهدی به یک خبر

Shargh - - سیاست -

شــرق:

نماینــده ولیفقیــه در اســتان خراســانرضوی در واکنــش بــه مطلبی بــا تیتر «پاســخ وزارت کشور به علمالهدی» که به نقل از سایت وزارت کشور، روز دوشنبه، 19تیر در روزنامه «شــرق» منتشر شد پاســخی برای روزنامه ارسال کرده اســت. در این پاســخ آمده اســت: «جناب آقای پورعلیمطلق، دبیر محتــرم هیئت اجرایی مرکــزی انتخابات، در نامهای که بهعنوان پاســخ به فرمایشــات آیتالله علمالهدی نماینده محترم ولیفقیه در خراســانرضوی در خطبه 96/04/16 مرقــم فرمودهاید بــه نکاتی اشــاره فرمودید که با مطالب ایشــان منافاتی نــدارد. اعلام فرمودید کــه بیش از تعداد لازم تعرفه چاپ و تهیه شــده و به مراکز اســتان ارسال شــده مطلب ایشان به کمبود تعرفــه در حوزه چاپ و تهیه با رســاندن به اســتانها مرتبط نبود مطلب ایشــان اعتراض بــه نوع توزیع تعرفه بــه صندوقها با یک برنامه مهندسیشــده در سراسر کشور از استان بوشهر تا استان خراسانرضوی که به بعضی از صندوقها در بعضی نقاط تعرفه نرســد و مردم از رأیدادن محروم شوند این محرومیت افراد میلیونی هم در آرای آقای رئیسجمهور و هم در بیانات آقای وزیر کشور اشاره شده و عدم گزارش نهادهای نظارتی دلیل بر عــدم تحقق این واقعیت با وجود هزاران ســند و دلیل که در دست افراد موجود است و از طریق شورای نگهبان به قوه قضائیه تحویل شده است نیست، بهترین نهاد نظارتی بر انتخابات خود مردم هســتند که اگر شــکی در این مطلب دارید، سزاوار است از طریق یک تحقیق جامع در سطح کشور از این واقعیت مسلم مطلع شوید».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.