شعبه مداري در ايران

Shargh - - اقتصاد - غلامحسین دوانی حسابدار رسمی

براســاس اظهارات دبیــر کل بانــک مرکزی که بهتازگی در همایشــی در بانک تجارت مطرح شــد، شبکه بانکی کشور 22 هزار شــعبه با 25۰ هزار نفر پرســنل دارد. از طرف دیگر کشــور کانــادا با 535.1 میلیارد دلار تولید ناخالــص داخلی دارای 31 بانک مشــتمل بــر هفتهزارو 558 شعبه با 423هزارو 116 نفر پرســنل است که حجــم داراییهــای این بانکهــا معــادل 4،711 میلیارد دلار یا به تعبیری 9.8 برابر دارایيهای بانکی ایرانی )525 میلیون دلار( است که گفته میشود این داراییها حداقل 3۰ درصد بــالای قیمت بوده و در صورت رعایت مقررات بانک مرکزی و استانداردهای بینالمللی گزارشگری حجم دارایی بانکهای ایرانی به زیر 5۰۰ میلیون دلار سقوط خواهد کرد. همچنین داراییهــای 1۰ بانــک اول مالــزی معــادل 2.493 میلیارد دلار است.

با توجه بــه اینکه تولید ناخالــص داخلی کانادا تقریبا 3.8 برابر ایران اســت، تعداد بانکهای ایرانی معــادل بانکهای کانادا و تعداد شــعب بانکهای ایرانی 3.3 برابر شــعب بانکهای کاناداست. حتی با فــرض 2.2برابربــودن جمعیت ایران نســبت به کانادا چــون بانک تابع خدمات مالی و پولی اســت و حجــم خدمــات پولــی- بانکــی کانــادا عظیم و غیرقابل مقایســه با ایران است، تعداد شعب بانکی کشــور توجیهپذیر نیســت؟! آمار فوق حکایت دارد که بهازای هر ســههزارو 2۰۰ نفر ایرانی یک شــعبه بانــک وجود دارد که این عدد معادل همین نســبت با کشــورهای پیشــرفتهای با تولید ناخالص داخلی حداقل شش تا هشــت برابر ایران و گردش عملیات خدمات مالی حداقل 15 تا 2۰ برابر ایران است!! این موضوع میتواند یکی از علل کاهش ســود شــبکه بانکــی بهدلیل افزایش هزینههای پرســنلی- اداری باشد، زیرا در جهان پیشرفته عملیات بانکی از طریق آنلاین بانکی، پوز و کیوســک بانک انجام میشود که بانکها ناچار نباشــند میلیاردها تومان منابع خود را صرف خرید ســاختمان و سرقفلی کنند! اضافه کنیم شــبکه بانکی ایران فارغ از مؤسسات مالی- اعتباری غیرمجازی است که گفته میشود حداقل 2۰ درصد نقدینگــی 12۰۰ هــزار میلیارد تومانی کشــور را در اختیار داشته و دارای صدها شــعب پراکنده در سراسر ایران هستند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.