لاهوتي: واسطههاي خارجي از تجارت ايران حذف شدند

Shargh - - اقتصاد -

رئیس کنفدراســیون صــادرات ایــران گفت: کرهجنوبي در بحث صــادرات و واردات کالاهای ایرانــي به ترتیب در ردههاي چهارم و ســوم قرار دارد کــه این امر نشــان ميدهــد معاملات ایران با دنیــا به صورت مســتقیم و بــا کاهش حضور واســطههایي مثل امارات، هنــد و ترکیه درحال انجام است.

به گزارش کنفدراسیون صادرات ایران، «محمد لاهوتي» با اشاره به انتشــار آمار تجارت خارجي کشــور که روز گذشته ازســوي گمرک ایران انجام شــد، گفت: آمار تجــارت خارجي کشــور بعد از کشوقوسهاي فراوان و عدم ارائه آن، از ســوي گمــرک ایران بهعنوان مرجع رســمي اعلام شــد که بر این اســاس، آمارهــاي چهارماهه مجموع تجارت خارجي کشــور 29 میلیارد و 279 میلیون دلار اســت که ســهم واردات از آن معادل 15.8 میلیارد دلار بوده که رشــد مثبــت 24 درصدي را نشان ميدهد.

او میزان صادرات را 13 میلیارد و 459 میلیون دلار اعلام کرد که با رشد منفي 9.5 درصد همراه بوده اســت و افزود: در بخش واردات، قیمت هر تن کالاي وارداتي کشــور یک هــزار و 399 دلار و ارزش کالاهــاي وارداتي نســبت به ســال قبل، 9 درصد رشد داشــته است که سهم عمدهاي از آن را برنــج، ذرت دامي، خودرو و قطعات منفصله و کالاهاي ســرمایهاي و اساسي تشــکیل ميدهند؛ ولــي در بخش صادرات، با توجه به رشــد منفي، متأســفانه شــاهد این هستیم که بیشــترین رشد صادرات، مربوط به 3.7 درصد پتروشــیمي و 4.2 درصد میعانات گازي است.

به گفته او بــا توجه به رفع تحریمها در بحث صادرات نیز افت شــدید صادرات به کشــورهاي امارات متحده عربي و هند را شــاهد هســتیم که بیشــتر این موضوع، نشان ميدهد معاملات ایران با کشــورهاي طرف تجاري خود، بدون واســطه انجام ميشــود؛ این در حالي اســت که بازارهاي صادراتــي عمده ایران را در این دوره آماري، چین، عــراق، امارات متحــده عربــي، کرهجنوبي و هند تشــکیل داده و در بخش واردات نیز کشــورهای چین، امارات، کرهجنوبي، ترکیه و هند هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.