نقش زنان در مديريت اصلاحطلبانه

Shargh - - اقتصاد -

تداوم دودهــهای در افزایش تحصیلات دانشــگاهی زنــان، فرصت حضــور در فعالیتهــای اجتماعی و مدنی را در جهت همبســتگی و تــلاش برای احقاق حقوقشــان به آنان داد و از سوی دیگر سهم زنان در مدیریتهای پایین و میانی جامعه را به میزان شــایان توجهــی افزایــش داد. در نتیجه هنگامــی که دولت روحانی در سال 92 آغاز به کار کرد، از جهات مختلف همزمان با افزایش تقاضا، فضــا برای حضور زنان در عرصههای مدیریتی فراهمتر شده بود و رئیسجمهور هم با نگاهی مثبــت و همدلانه با این موضوع همراه شــد. بنابراین از ایــن منظر دولت روحانــی تبدیل به نقطهعطفی شــد کــه در آن زنان گامهــای مهمی را برای حضوری محســوس و پررنــگ در مدیریت کلان برداشــتند. در گام نخســت رئیسجمهور با انتصاب ســه نفر از بانوان تحصیلکرده و باســابقه در جایگاه معاونت ریاســتجمهوری، فضا را بــرای این راهبرد مهم هموار کرد. با انتخاب یک سخنگوی زن از سوي وزیر امور خارجه که بعدها بهعنوان نخستین سفیر زن هم معرفی شــد و نیز انتخاب فرمانداران، بخشداران و معاونان اســتاندار زن، گامهای بلندی در این مســیر برداشــته شــد. وزیر نفت با انتخاب یک زن بهعنوان معاون خود و مدیرعامل شــرکت ملی پتروشــیمی و وزیر راهوشهرسازی در یک اقدام بسیار مترقی ریاست شــرکت هواپیمایی ملی ایران «هما» را که تا پیش از این به نظر میرسید پست و مسئولیتی مردانه باشد به یکی از زنان تحصیلکرده و مدیر این حوزه سپرد، باعث شــدند تا این تصور که زنان حداکثر باید در حوزههایی مانند آموزش و بهداشت فعالیت کنند، شکسته شود.

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.