سفر آخوندي به آلمان براي جذب سرمايه در صنعت حملونقل ايران

Shargh - - اقتصاد -

وزیر راه و شهرسازي با هدف رایزني با مسئولان آلماني در زمینــه ســرمایهگذاري در بخشهاي مختلــف حملونقل ریلي و دریایي به این کشــور سفر کرد.

بــه گــزارش وزارت راه و شهرســازي، عباس آخوندي در این ســفر که تا امروز ادامه دارد، قرار است دیدارهایي را با وزیران دارایي، اقتصاد و امور خارجه این کشور داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.