5 استان در آستانه خاموشي

Shargh - - اقتصاد -

معــاون هماهنگــي توزیــع شــرکت توانیــر اعــلام کرد با توجه به اینکه طبق اعلام ســازمان هواشناســي از هفتــه آینــده یــک مــوج گرماي هماهنگ وارد کشــور ميشــود، در اســتانهاي تهران، خوزســتان، مازندران، کرمانشاه و ایلام در صورت رعایت نکــردن مدیریت مصرف، شــاهد خاموشي خواهیم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.