تشكيل كميته مشترک وزارت نفت و قوهقضائيه با موضوع «قرارداد توتال»

Shargh - - اقتصاد -

تسنيم:

محمــد خالدي، عضو ناظر مجلس در شوراي عالي انرژي گفت: کمیتهاي متشکل از قوه قضائیــه و وزارت نفت در حال بررســي حقوقي قرارداد توتال هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.