قول بانک مركزي براي راهاندازي پرداخت از طريق تلفن همراه

Shargh - - اقتصاد -

ايرنا:

وزیــر ارتباطات و فنــاوري اطلاعات در صفحه اینستاگرام خود به دیدار با رئیس کل بانک مرکزي اشاره کرد و نوشت: دوستان بانک مرکزي قــول دادهاند هر چه زودتر نســبت به کاملکردن پرداخت از طریق تلفن همراه اقدام کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.