پیوستن نیجریه به توافق کاهش تولید

Shargh - - اقتصاد - سعیده شفیعی پژوهشگر اقتصادی

قیمــت نفت در هفتــه گذشــته از روزهای میانی هفته با اعلام تعهد عربســتان به کاهش بیشــتر صادرات، پیوســتن احتمالی نیجریه به توافــق و کاهــش ذخایر نفت آمریــکا افزایش یافت

بهطوریکه در روز چهارشــنبه، شاخص نفت برنت از ۵۱ دلار عبور کرد که این ســطح از قیمت در سال جاری میلادی بیسابقه است.

3 شاخص اصلی قیمت نفت

قیمت نفت «برنت دریای شــمال» Brent() در اواســط روز جمعه بیستوهشــتم جولاي بــه ۵۱دلارو 49 ســنت رســید که نســبت به پایان هفته گذشــته، یکدلارو 96 ســنت رشد نشــان میدهد. شــاخص نفت «وستتگزاس اینترمدیــت» WTI() نیــز در همیــن زمــان 48دلارو 98 ســنت معامله شــد که نسبت به مدت مشــابه هفتــه قبل، یکدلارو 87 ســنت افزایــش یافته اســت. همچنین بنــا بر گزارش دبیرخانه اوپک، قیمت ســبد نفتی این سازمان ‪OPEC Reference Basket Price(‬ ) شــامل میانگیــن ۱4 قیمــت نفت - در روز پنجشــنبه بیســتوهفتم جولای به 48دلارو 88 ســنت رســید که نســبت به روز مشــابه هفتــه قبل، یکدلارو 40 سنت افزایش یافته است.

پیشبینی صنــدوق بینالمللی پول از قیمت نفت

صندوق بینالمللی پــول IMF() در آخرین گزارش خود اعلام کرد میانگین قیمت نفت در سال جاری میلادی ۵۱دلارو 90 سنت و در سال آینــده ۵2 دلار خواهد بود. بــه گزارش فارس، صندوق بینالمللی پول در گزارش چشــمانداز جهانی اقتصادی خود، پیشبینی خود از قیمت نفت را نســبت به پیشبینی ماه آوریل سه دلار کاهش داد.

براساس این گزارش، دلیل این تجدیدنظر در قیمت به افزایش سطح ذخایر و تولید در آمریکا بســتگی دارد. در گزارش مــاه آوریل، صندوق بینالمللی پول اعلام کرده بود میانگین قیمت نفت در سال 20۱7 رقم ۵۵دلارو 23 سنت و در سال 20۱8 قیمت ۵۵دلارو شش سنت را تجربه خواهد کرد.

احتمال تمدید توافق کاهش تولید

وزیر نفت عربســتان از احتمال تمدید توافق کاهش تولید در صورت نیاز خبر داد. به گزارش خبرگــزاری رویترز بــه نقل از شــانا، وی اعلام کــرد در صورت عدم رضایــت تولیدکنندگان از افزایش قیمتهــا، توافق کاهــش تولید برای ماههای پس از مارس 20۱8 تمدید خواهد شد. براســاس این گزارش، عربستان با کاهش تولید یکمیلیونبشــکهای در روز صادرات خود را به ســطح شــشمیلیونو 600 هزار بشکه رسانده اســت و در صورت لزوم این ســطح را کاهش خواهد داد.

همچنین در نشســت کمیته نظارت مشترک بر توافق اعلام شــد کشورهای تولیدکننده نفت بــه 98 درصد تعهدات خود در این زمینه عمل کردهانــد و حجم نفت ذخایر بــازار در ماههای ژانویه تا ژوئن 3۵0 میلیون بشکه کاهش یافته است.

براســاس تصمیم این کمیته، اگرچه نیجریه از کاهش تولید تاکنون معاف بوده اســت اما با افزایش ســطح تولید به توافق خواهد پیوست. هماکنون تولیــد این کشــور یکمیلیونو 7۵0 هزار بشــکه اســت و بنابراین تصمیم، ســطح تولید این کشــور تا ماه مارس سال آتی میلادی از یکمیلیــونو 800 هزار بشــکه فراتر نخواهد رفت. علاوه بر این به گفته وزیر انرژی روســیه، تولید نفت این کشور در ماه جاری میلادی 303 تا 30۵ هزار بشــکه در روز کاهش یافته است. این تصمیمها در مجموع در کنار کاهش تولید نفت آمریکا ســبب افزایش قیمت تا سطح ۵۱ دلار شده است.

اندونزی و احتمال پیوستن مجدد به اوپک

وزیر انرژی و منابــع معدنی اندونزی از ابراز تمایل مجدد این کشــور در جهت پیوســتن به اوپــک در صورت عدم اجبار بــه کاهش تولید، خبــر داد. به گزارش انرژی امــروز، اندونزی در ســالیان گذشــته بارها به اوپک پیوسته و از آن خارج شــده است. این کشــور حدود 800 هزار بشــکه در روز نفت تولید کــرده و دو برابر این مقدار مصرف داخلی دارد و در صورت عضویت مجدد، پانزدهمین عضو اوپک خواهد بود.

گاز طبیعی

به گزارش اداره اطلاعات انرژی دولت آمریکا EIA(،) قیمــت شــاخص اســپات هنریهاب ‪Spot Henry Hub(‬ ) بهعنــوان شــاخص برای قیمت فروش لحظــهای گاز طبیعی در آمریکا، در هفتــه منتهی به بیستوهشــتم جولای به دودلارو 99 ســنت رســید که نســبت به هفته گذشته، پنج سنت رشد نشان میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.