نقش دولت در حکمرانی خوب تأمین زیرساختهای کشاورزی

Shargh - - اقتصاد - فاطمه پاسبان كارشناس كشاورزي

در ادبیات توســعه، حکمرانی خــوب موضوعي مهم و اساسی تلقی میشود. حکمرانی مجموعهای از اقدامات فردی و نهادی، عمومی و خصوصی برای برنامهریزی و اداره مشترک امور است و فرایند مستمری از ایجاد تفاهم میان منافع متفاوت و متضاد است که در قالب اقدامات مشارکتی و سازگار حرکت میکند و شامل نهادهای رسمی و ترتیبات غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان است. هنگامی که واژه حکمرانی به کار برده میشود باید به دو نکته توجه شود: نخست اینکه، حکمرانی، حکومت نیست. حکمرانی بهعنوان یک مفهوم، مشــخص میکند که قــدرت در داخل و خارج از اقتدار رســمی و نهادهای دولت وجود دارد. غالبا، حکمرانی ســه گروه اصلی از بازیگران را شامل میشود: حکومت، بخش خصوصی و جامعه مدنی. دوم اینکه، حکمرانی بر «فرایند» تأکید دارد و مشخص میکنــد که تصمیمات با توجه بــه روابط پیچیده بین تعدادی از بازیگــران با اولویتها و ســلایق متفاوت گرفته میشــوند. حکمرانی، توافقی را بین اولویتها و ســلایق رقیب و متضاد برقرار میکند و این، اســاس و شــالوده مفهوم حکمرانی اســت. بــرای اداره امور عمومــی دو پارادایم وجود دارد: در پارادایم نخســت که حکومت نام دارد، مســئولیت تمام امور را برعهده دارد. حکومت موظف اســت که تمام خدمات را برای جامعه مدنی یا شهروندان فراهم کند. در پارادایم دوم که حکمرانی نام دارد، مســئولیت اداره عمومی میان ســه نهاد حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی تقسیم شده اســت، ضمن آنکه هر سه بخش مذکور در تعامل با یکدیگر قرار دارند، بهگونهای که ضعف و قدرت بیش از حد یکی از آنها تعادل اجتماعی را برهم خواهــد زد. لذا ایجاد ارتباط و تعــادل لازم و تفکیک وظایف هر یک از این سه بخش امکان بهترزیستن را در یک جامعه مطلوب فراهم خواهد کرد. موضوع تأمین زیرساختها و فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت آن یکی از موضوعاتی است که تعامل و همکاری هر سه نهاد حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی را در قالب مفهوم حکمرانی ایجاب میکند.

ادامه در صفحه 15

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.