آينه

Shargh - - ديپلماسي -

پاسخ غیرهستهای پادزهر تحریم غیرهستهای علی خرم، دیپلمات پیشین:

با وجود این ادعا کــه مقامهــای آمریکایی معتقدنــد تحریمهای غیرهســتهای جدید با تعهــدات برجامی آمریکا تناقضی نخواهد داشت، اما بر اساس سازوکارهای پیشبینیشــده در توافــق هســتهای، اقــدام هریک از طرفیــن به اتخاذ اقداماتــی که اجرای مســالمتآمیز آن را دچار مشــکل کند، برخلاف اهداف پیشبینیشده در توافق و دستیابی طرف توافق به مواهب و مزایای برجام اســت. ازاینرو این حق بــرای طرف مقابل محفــوظ میماند تا ضمن پیگیری شــکایت و بررسی اقدامات ناقض کشــور خاطی از طریق مکانیســم تعریفشده در برجام، پاسخ متناسب و درخور آن هم برای خود محفوظ بدارد. بنابراین مهم آن اســت که وقتی طــرف مقابل به بهانه موضوعات غیرهســتهای، تحریمهــای جدیــدی را تصویب میکنــد، ایران هــم در واکنش اقدامات واکنشــی خود را خارج از چارچوب برنامه هســتهای در دســتور کار قرار دهد. یعنــی تحریمهای غیرهســتهای آمریکا با اقدامات غیرهســتهای ایران مواجه شود. این کار باعث میشــود تا آمریکا از دســتیابی به هدفش که همان وادارکردن ایران به تصمیمات عجولانه برای نقض برجام است، بازبماند.

به استراتژی دشمن حمله کنید مهــدی محمــدی:

اســتراتژی آمریــکا در تحریمهای جدیــد، ادامه راهبــرد اوباما درباره ایــران اســت و هیچ تفــاوت قابــل ملاحظهای در اینجا حاصل نشــده اســت. آمریــکا در حال بازســازی همان روندی درباره برنامه منطقهای و دفاعی ایران اســت که پیشتــر درباره برنامه هستهای ایران طی شــده بود. این راهبرد اساسا «افکار عمومیپایه» اســت یعنی تلاش میکند افــکار عمومی در ایــران را به ایــن جمعبندی برســاند که تداوم این برنامهها زندگی اقتصادی آنها را به خطر خواهد انداخت. این دقیقا همان مســیری اســت که درباره برنامه هستهای طی شــد و در نهایت به برجام انجامید. ستون اصلی این راهبرد این اســت که جریانی در داخل ایران وجود داشــته باشد که فشار را به سازش ترجمه کند. به عبارت دیگر، این راهبرد کار نخواهد کرد مگــر اینکه افکار عمومی متقاعد شــود راهحل، واگــذاری امتیازهای جدید به طرفی اســت که فشــار را تولید کرده است. اجازه بدهید صریح و روشن صحبت کنیم. مهمترین هدف آمریکا این است که دولت در ایران رویاروی نهادهایی قرار بگیرد که در قانون جدید آمریکا تحریم شدهاند. اساســا این پیشفرض که چنین اســتعدادی در دولت آقای روحانی وجود دارد و افکار عمومی ایران پس از انتخابات را میتوان به این ســمت ســوق داد، یکــی از مهمترین عوامــل محرکه آمریکا برای حرکت به ســمت تحریمهای جدید بوده است.

کار از پرتاب خودکار گذشته است محمد صرفــی:

دولتمــردان کشــورمان باید محاســبات دشــمن را بهطور جدی تغییر دهند. محاسباتی که چهار ســال پیش وبسایت رادیو بینالمللی فرانســه درباره آن با صراحت نوشته بــود: «ارزیابی غــرب از وضعیــت کنونی دولت روحانی، تعامل با فروشــنده بدهکار و مشــتاقی اســت که خــود را ناگزیر از فــروش حقوق ملی میبیند. بر پایه ایــن جمعبندی اگر خریدار صبور باشــد، شــرایط فروشــنده را دشــوارتر میکند و در همــان حال قیمــت فروش را کمتــر خواهد کــرد». تا وقتی کــه ارزیابی غــرب از دولت ایران چنین اســت، باید منتظر افزایش دومینویی فشار، تحریم و تهدید باشیم، تاجاییکه این روزها سران آمریــکا بــا صراحــت و وقاحت از رؤیــای تغییر رژیم نیز میگویند. اینکه چــرا امروز آمریکاییها سپاه را در سیبل دشــمنی و تحریم قرار دادهاند، خود موضوعی مفصل اســت کــه تحلیلی مجزا میطلبد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.