نامه اسماعيل هنيه به روحاني

Shargh - - دیپلماسی -

رئيس دفتر سياســي جنبش مقاومت اســامي حماس، درباره اوضاع رقتبار قدس و اقدامات رژيم صهيونيســتي در مســجدالاقصي به مقامات عالي کشورهاي عربي و اسامي از جمله رئيسجمهوري ايران نامه نوشــت. به گــزارش ايســنا، رئيس دفتر سياســي حماس در نامه به حجتالاســام حسن روحاني، به تشــريح اقدامات اخير رژيم صهيونيستي و ضرورت بسيج امت اسام براي مقابله با اين رژيم تأکيد کرده است.

در ايــن پيــام آمــده اســت: «رژيــم اشــغالگر صهيونيســتي بيش از هــر وقت ديگــري بر اجراي طرح خود مبنيبر ســيطره کامل بر مسجدالاقصي، تقســيم زماني و مکاني آن بين مسلمانان و يهوديان و تحميــل خود بهعنوان تنها مرجــع اداره امور اين مســجد در مقابل محدودکردن نقش تاريخي اداره اوقاف اســامي قدس تنها طرفي که مســئول اداره امور قدس اســت، اصرار دارد. رژيم صهيونيستي از روز جمعه ۱۴ جولاي ۲۰۱۷ درهاي مســجدالاقصي را بســته و اين مســجد همچنان بهخاطــر اقدامات خودســرانه اين رژيم و نصب گيتهــاي امنيتي در وروديهاي آن که با هدف تشديد سلطه و حاکميتش بر اين مســجد و کنترل ورود و خروج فلسطينيان از آن صورت ميگيرد، تعطيل است؛ اقدامي که تعدي آشــکار به قداســت معراجگاه نبي اکرم)ص( و يار حرمين شــريفين بهشــمار ميرود». اسماعيل هنيه در ادامــه خطاب به رئيسجمهــور ايران تأکيد کرد: «مسجد مبارک الاقصي، وجدان و حميت شما را به ياري ميطلبد. در برابر اقدامات دشمن صهيونيستي براي تحميل واقعيتهاي جديد بر مســجدالاقصي بهگونهاي که اين رژيم به تعيينکننده سرنوشت اين مسجد تبديل شود، نميتوان سکوت کرد».

رئيــس دفتــر سياســي حمــاس بــا اشــاره به تصميمات متعدد اتحاديه عرب و سازمان همکاري اســامي گفت: «اتحاديه عرب و ســازمان همکاري اســامي قطعنامههــاي متعــددي در حمايــت از قدس و مســجدالاقصي صادر کردهاند و کشور شما نيز در آنها مشــارکت داشــته اســت و اکنون زمان اجراي ايــن قطعنامهها به منظــور حمايت از ثبات و پايداري ســاکنان قدس است که از مقدسات امت دفاع ميکنند. دولتهاي عربي و اســامي ابزارهاي قدرت ديپلماتيک، قانوني، مردمي و رسانهاي زيادي در اختيــار دارند و امروز مســجدالاقصي بيش از هر وقت ديگري نيازمند بهکارگيري اين ابزارهاي قدرت به منظور اعمال فشار بر رژيم صهيونيستي در تمامي محافل و مناسبتها اســت و کمترين کار حمايت از تحريم و منزويکردن اين رژيم و پيگرد و بازخواست ســران آن بهخاطر ارتــکاب جنايات عليــه ملت و مقدسات فلسطين است.»... اسماعيل هنيه در پايان پيام خود از خداوند متعال خواسته است که افتخار نماز در مســجدالاقصي را پــس از آزادي اين مکان مقدس نصيب رئيسجمهور ايران کند.

از دو هفته پيش و پس از کشتهشــدن دو مأمور پليــس اســرائيلي در بيتالمقدس، آنهــا با نصب دوربينهــاي مداربســته و گيتهــاي امنيتي، ورود مــردان کمتر از 5۰ ســال را به اين مســجد ممنوع کردنــد. اين اقدام رژيم صهيونيســتي باعث درگيري شــد که در آن چهار فلســطيني به شــهادت رسيده و صدها نفر ديگر زخمي شــدند. ايــن درگيريها در گوشــهوکنار فلســطين اشــغالي؛ از قدس گرفته تا کرانــه باختري و حتي نوار غزه ادامــه پيدا کرد. اين درگيريها، روز گذشته نيز ادامه داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.