نقشه جایگزین کردها در صورت تعویق رفراندوم

Shargh - - دیپلماسی -

گفتوگويی جديد براســاس پــروژهای جامع ميان ما و حکومت بغداد شــکل بگيرد کــه تمام حوزههای سياسی، اقتصادی، حکمرانی، قانونی، پارلمان، مشارکت واقعی در حکمرانی عراق و... را دربر بگيرد و اين برنامه جايگزين ما خواهد بود.

امکان این توافق تا چه حد است؟

ما احتمالی نمیدهيم، ۱٤ سال قبل حکومت بعث سرنگون شد، شيعيان از بهترين دوستان ما بودند، زمانی که هر دو اپوزيســيون بوديم، همکاریهای گســتردهای با هم داشــتيم، براســاس سياست ۱٤ ســال گذشته، ما خوشبين نيستيم.

آیــا این مســئله را با مســئولان ایرانی مطرح کردهاید؟

بلــه، آنها میگويند مشــکات عراق فراوان اســت، فقط هم مختص کردها نيســت، منتظر باشيد امنيت و ثبات به عراق برگردد و ما از حقوق قانونی شما حمايت میکنيــم. ما نيز در جواب گفتيم از ســال ۱٩٩۱ تا ۲۰۰٣ هيچ تفاوتی با دولت مستقل نداشتيم، هيچ دستوری از عراق به ما نمیرســيد و ما خود ســرزمين خود را اداره میکرديم، عما يک دولت مستقل بوديم. بعد از سقوط صدام نيز طبق قانون اساسی و توافقات بخشی از عراق هستيم، اما شرايط ما اين است که میبينيد و هنوز درگير حل مسائل اوليه و اساسی خود با دولت مرکزی هستيم.

سؤالی که به ذهن میرسد همزمانی دیدار شما با ســفر مام جلال به تهران است؛ آیا ارتباطی میان این دو دیدار وجود دارد؟

نه، بههيچوجه، دعوت رســمی برای سفر هيئت ما، قبل از دعوت از جناب مام جال بود، سفر ما نيز قرار بود قبلتر صورت بگيرد که به دليل سفر بعضی از دوستان به خارج از کشــور، به تعويق افتاد. مام جال فقط برای اســتراحت به ايران آمده بودند و اينکه دوســتان ايرانی عاقهمند بودند اينجا با ايشان ديدار کنند.

نکته جالب توجه نیز این بود که مام جلال بعد از بیماریشان، اولین کشوری که در منطقه به آن سفر کردند، ایران بود.

شما بهتر میدانيد که معمار روابط ميان جمهوری اســامی ايران و اقليم کردســتان و عراق مام جال بود و دوســتی ديرين و سرشــار از اعتمادی ميان ايشــان و مقامــات ايرانی وجود دارد، توصيفاتی نيز که از مقامات ايرانی راجع به ايشان میشنويم راجع به هيچ شخصيت خارجی سابقه نداشته است. امری طبيعی است که مام جال اينجــا را انتخاب کند و بخواهد با دوســتان خود ديداری تازه کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.