تصویب تحریمهای تازه در سنا

لاریجانی: حادثه سهمگینی نیست، رسانهها و رادیو و تلویزیون اضطراب بلاوجه ایجاد نکنند

Shargh - - دیپلماسی -

شرق:

عصر پنجشــنبه تحريمهای جديد ايران، روسيه و کرهشــمالی در ســنای آمريکا هم رأی آورد و با ٩8 رأی موافق به تصويب رسيد؛ اگرچه روسيه واکنش شديدی به ايــن تحريمها نشــان داد و خواســتار کاهش تعداد ديپلماتهای آمريکايی مستقر در کشور شد؛ اما در ايران بر تأثير نهچنــدان بزرگ تحريمها تأکيد شــد. بااينحال رئيسجمهوری و عباس عراقچی و ســخنگوی وزارت خارجــه در موضعگيریهای جداگانهای تأکيد کردند که ايران پاسخ اين اقدام آمريکا را خواهد داد.

علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسامی، يکی از کسانی بود که بر اين نکته اذعان کرد که اين تحريمها جمعبندی تحريمهايی اســت که از قبل وجود داشت. لاريجانی که به خراسانرضوی سفر کرده، تأکيد کرد که «مصوبه آمريکايیها دربرگيرنده مجموعهای از مطالب اســت که شايد قســمت اعظم تحريمهايی است که در گذشــته وجود داشــته و درحالحاضر نيــز وجود دارد؛ در گذشــته براســاس فرمان رئيسجمهور آمريکا بوده؛ اما درحالحاضر قانونی شــده است. میتوان گفت اين موضوع چيز جديدی نبــوده و بخشهايی به تحريمها اضافه شــده و شــيطنتهايی صورت گرفته است که با توافق هستهای ســازگار نيســت». ازهمينرو لاريجانی به رســانهها توصيه میکند که اضطراب باوجه ايجاد نکنند: «بايد متــن مصوبه آمريکايیها بــه مقداری که واقعی بوده، نشان داده شــود؛ بنابراين رسانهها و راديو و تلويزيون اضطراب باوجه ايجاد نکنند؛ چراکه حادثه خيلی ســهمگينی نيست، تخلف شــده؛ اما تأثير شايان ذکری در کشور نمیگذارد». «به رسانهها توصيه میکنم به اندازهای که واقعيت دارد، به مصوبه اخير آمريکايیها بپردازند؛ به دليل اينکه آنها سعی دارند اضطراب ايجاد کنند و روند ســرمايهگذاری در کشور را مختل و مردم را نااميد کنند؛ بنابراين بايد جنس کار شــناخته شود. اندازه و ميزان تأثير مصوبه آمريکايیها در زندگی مردم بســيار نازل است. البته اختياراتی به رئيسجمهور آمريکا برای تحريمهای ديگر داده شــده؛ امــا فیالحال خيلی مهم نبوده است».

مصوبه تحريمهای جديد ايران، روسيه و کرهشمالی از حــدود يک ماه پيش در مجلس نمايندگان آغاز شــد. اگرچــه تاش آنها اين بوده که برجــام را لغو نکنند؛ اما خودِ تصويب تحريمهای جديد از ســوی مقامات ايرانی مورد اعتراض بود. تصويب تحريمهای جديد نقض روح برجام به حساب آمد؛ اما اين تحريمها عصر پنجشنبه در سنای آمريکا نيز با ٩8 رأی موافق و تنها دو رأی مخالف به تصويب رسيد. نگاهی به اين تحريمها نشان میدهد که مصوبه جديد، تحريمهايی اســت که از دوران جورج بوش بهعنوان فرمان اجرائی درباره ايران لحاظ شده بود.

پاسخ تخلف را میدهیم

علــی لاريجانی نيز از همين منظــر تأکيد میکند که «مصوبه آمريکايیها چيــز جديدی نبوده و بخشهايی به تحريمها اضافه شــده... ترديدی نيســت اين مصوبه آمريکا نشــان میدهد که در مسير عادی آنها نتوانستند کارشان را جلو ببرند؛ بنابراين با دستپاچگی و عصبانيت به اين مســير رفتنــد ». لاريجانی با تأکيد بــر اينکه با اين مصوبه آمريکايیها مقابله خواهد شد، افزود: «مصوبه آمريکايیها مقــدار زيادی جنبه تبليغاتــی دارد و مواد مغذی آن کم بوده و حواشــی زيادی دارد؛ بنابراين بايد بــه اين موضوع توجه شــود کــه در دام آنها نيفتيم که قصد دارند مســير را به ســمت ديگری بکشانند. بايد از مزيتهای مختلف استفاده کرد تا پاسخ آمريکايیها داده شود؛ البته در شورای هستهای به اين موضوع توجه شده و متن طرحی که در مجلــس دراينباره يک ماهی روی آن کار شده، نيز در حال آمادهشدن است که تقريبا نکات درخورتوجهی را در بر دارد و درحالحاضر در کميسيون امنيت ملی مجلس پيگيری میشود». لاريجانی افزود: «از آقــای بروجــردی، رئيس کميســيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس، خواسته شده دراينباره جلسه فوقالعاده کميسيون برگزار کند و در هفته آتی موضوع بررســی خواهد شد و پيشــنهاد نمايندگان دراينباره نيز لحاظ میشود و در اولين جلسات رسمی مجلس شورای اسامی نيز موضوع بررسی میشود». «به دليل اينکه از سوی آمريکايیها تخلفی در اجرای برجام صورت گرفته، بايد پاســخ آنان داده شــود و اين کار بــه صورت جدی پيگيری میشــود». تحريمهای جديد عصر پنجشنبه در مجلس ســنا در حالی به تصويب رسيد که دو روز قبل، از طرف مجلس نمايندگان با ۴۱٩ رأی موافق و سه رأی مخالف به تصويب رســيده بود. برنی سندرز و رند پائول تنها سناتورهايی بودند که به اين طرح رأی مخالف دادند. برنی ســندرز درباره اينکه ترامپ پيشتر اعام کرده بود که ديگر پايبندی ايران به توافق هستهای را تأييد نخواهد کرد، در صفحه توييتر خود نوشت: «من نگران آن هستم کــه تحريمهای جديد کنگره برجــام را به خطر بيندازد. او ضمــن رأی مخالف به تحريمهــای جديد عليه ايران تصريح کرد که مواضــع رئيسجمهوری ايالات متحده آمريکا عليه ايران بســيار نگرانکننده است». باب کورکر، سناتور ارشد آمريکايی، بعد از تصويب اين تحريمها گفت «با تصويب قاطع اين طرح در سنای آمريکا، پيامی قاطع به کشورهای ايران، روسيه و کرهشمالی ارسال شد که ما در برابر رفتارهای بیثباتکننده آنها میايستيم». عباس عراقچــی نيز روز چهارشــنبه در واکنش به تصويب اين تحريمها در مجلس نمايندگان تأکيد کرد که «اين قانونی است که در کنگره آمريکا در حال تصويب است. تحريم موضوع جديدی وضع نمیکند و جمعبندی تحريمهای گذشته آمريکا در حوزههای غيرهستهای است؛ بااينحال اين اقدام میتواند اجرای موفق برجام را تحت تأثير قرار دهد و بهرهمندی جمهوری اســامی ايــران را از برجام کاهش دهد.

بههميندليل ناسازگار با بندهای مختلف برجام است که در آن آمريکا متعهد شده که برجام را با حسننيت و در فضای سازنده اجرا کند و از هرگونه اقدامی که اجرای موفق برجــام را تحت تأثير قرار میدهد، خودداری کند. اينها جــزء تعهدات آمريکاســت. کاری که کنگره انجام میدهد برخاف اين تعهدات اســت و حتما با واکنش ايران مواجه خواهد شد».

ولایتی: هیچ راهی روی ما بسته نیست

علیاکبــر ولايتی، عضو هيئت نظــارت بر برجام، در واکنش به تصويب تحريمهای جديد مجلس نمايندگان آمريکا عليه ايران گفت: همه گزينهها پيشروی ماست و تصميمهــای لازم، مقتضــی و قدرتمندانهای را اتخاذ خواهيم کرد. به گزارش ايســنا، ولايتی در پاســخ به اين پرسش که هدف آمريکا از اعمال تحريمهای جديد عليه ايران چيســت؟ افزود: آنچه آمريکايیهــا انجام دادند برای ما ناشناخته نيســت. آقای ترامپ، هم در سياست داخلی و هم خارجی خود، روشی را در پيش گرفته است کــه در نهايت به ضعف آمريکا، هــم در داخل و هم در صحنه بينالمللی منجر خواهد شد. ترامپ با اين کارش با دنيا در افتاده اســت، فقط روســيه، ايران و کرهشمالی مخاطب مستقيم آمريکايیها نيســتند؛ بلکه آنها توقع دارند اروپايیها از آنها تبعيت کنند، اما اروپايیها موضع گرفتند و از آمريکا تبعيت نمیکنند و اين موضوع منجر به شکاف در غرب خواهد شد.

ولايتی گفــت: همــان بیحســابوکتابیاي که در سياســت داخلی ترامپ هست، در سياست خارجیاش هم وجود دارد و جواب نمیدهد. اگر آمريکايیها تصور میکنند که نفوذ غيرقانونی و نامشروع ازدسترفته آنها در منطقه با اين حرفها احيا میشود، احيا نخواهد شد و نفــوذ آنها در منطقه رو به زوال اســت. ولايتی افزود: اگر آنها تصور میکنند ايران با يک تشــر يا فشــار آمريکا تســليم آنها میشــود اشــتباه میکنند، زيرا قطعا ايران مانند برخی کشــورهای منطقه نيســت که با يک تشــر آمريکا تسليم باجخواهی آنها شود. وی با تأکيد بر اينکه در کميتــه نظارت بر برجام تصميمــات لازم، مقتضی و قدرتمندانهای را اتخاذ خواهيم کرد، اضافه کرد: دستمان در حوزههای مختلف باز است، بهطوریکه در عين اينکه برجام را بههم نمیزنيم، اما میتوانيم اقداماتی را انجام دهيم که حکايــت از اقتدار رو به افزايش هســتهای ما خواهد داشت.

وی با اشــاره به نقض عهد گذشته غربیها در مقابل جمهوری اســامی ايران ادامه داد: آمريکا و غربیها از ما خواســتند که مدت کوتاهی همه کارهای هســتهای را متوقــف کنيــم و ما هم متوقــف کرديــم، اينها قول ســهماهه داده بودند، اما بيش از دو ســال طول کشيد؛ بعدا جمهوری اسامی تصميم و فعاليتهای هستهای خود را از ســر گرفت. بنابراين هيچ راهی روی ما بســته نيست، اما متناسب با تدابيری که در کشور اتخاذ خواهد شد، تصميم درست را اتخاذ خواهيم کرد. همه گزينهها پيشروی ماســت و متناسب با اســتقال و اقتدار ايران تصميم گرفته خواهد شد.

واکنشفرانسه

فرانســه روز چهارشــنبه در نخســتين واکنــش به تحريمهای جديد کنگــره آمريکا عليه ايران، روســيه و کرهشــمالی، اين تحريمها را مغاير با قوانين بينالمللی توصيف کرد. به گزارش خبرگــزاری رويترز از پاريس، در بيانيه وزارت خارجه فرانســه آمده اســت: تحريمهای جديد آمريکا عليه ايران، روســيه و کرهشــمالی به دليل دامنــه فراســرزمينی مغاير با حقوق بينالملل اســت. قوانين فرانســوی و اروپايی در واکنــش به تحريمهای آمريکا عليه اين سه کشور، بايد انطباق داده شود.

قطعنامهآزادیزندانیانآمریکایی

تصويب تحريمهای جديد آخرين اقدام آمريکا عليه ايران نبود. مجلس نمايندگان آمريکا عصر چهارشــنبه قطعنامــهای را تصويب کرد و در آن از تهران خواســت تا اتباع آمريکايی زندانی در ايران را «بیقيدوشــرط» آزاد کند. به گزارش ايرنا به نقل از تارنمای مجلس نمايندگان آمريــکا، اد رويــس، رئيــس کميته روابــط خارجی اين مجلس، پيش از رأیگيری برای قطعنامه، مدعی شد که اتباع خارجی زندانی در ايران «بیگناه» هســتند و تحت اتهامهای «واهی» و در شــرايطی «ســخت» نگهداری میشوند. وی در سخنان خود به «سيامک و باقر نمازی»، «زيو وانگ» و «نزار ذکا» اشاره کرد که به اتهام جاسوسی در ايــران تحت بازداشــت و برخی در حــال طی دوره محکوميت خود هستند. در قطعنامه مجلس نمايندگان همچنين از «رابرت لوينســون»، مأمور ســابق افبیآی، ياد شــده که مقامهای آمريکايی مدعی هستند قريب به يک دهه پيش در ايران مفقود شده است. اين قطعنامه از رئيسجمهــوری آمريکا میخواهد کــه آزادی اتباع آمريکايی را در اولويت قــرار داده و «اقداماتی معنادار» دراينباره صورت دهــد. در قطعنامه همچنين از دولت آمريکا و همپيمانان واشنگتن خواسته شده است که يک کارگروه بينالمللی برای «آزادی اتباع خارجی زندانی در ايران» تشکيل دهند. اين در شرايطی است که کاخ سفيد هم چندی پيش با صدور يک بيانيــه تهديدآميز، آزادی اتباع آمريکايی زندانی در ايران را خواستار شده بود.

ســخنگوی وزارت خارجه ايران همان زمان در پاسخ به ايــن ادعا گفت که «دســتگاه قضائــی در جمهوری اسامی ايران همچون ديگر نظامهای دموکراتيک کاما مستقل بوده و در چارچوب اصل تفکيک قوا، مسئوليت بررسی دقيق قضائی هرگونه اقدام و رفتار خاف امنيت ملی کشور را برعهده دارد».

وی بــا تأکيد بر اينکه اينگونه رفتارها، تأثيری در عزم و اراده سيستم قضائی کشور نخواهد داشت، ادامه داد: «اين افراد بر اساس قوانين جمهوری اسامی ايران دارای اتهامهايی هستند که به آنها رسيدگی میشود. همچنين فردی به نام رابرت لوينسون سالها پيش به ايران سفری داشــته که پس از ترک خــاک ايــران، هيچگونه اطاع جديدی از سرنوشت وی در اختيار ما نيست».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.