ترامپ در گوشه رينگ

Shargh - - جهان -

هادي آذري:

روز پنجشــنبه کنگره آمریکا با یــک رأي قاطع تحریمهاي جدید علیه روســیه، ایران و کرهشــمالي را تصویب کرد. هرچنــد در دو مورد آخر، اختلاف نظري میان کنگره و کاخ سفید وجود ندارد اما در مورد روسیه قضیه متفاوت اســت. لایحه تشدید تحریمهاي روســیه در حالي به تصویب کنگره آمریکا رسیده است که بهبود روابط با روسیه در بطن و مرکز سیاست خارجي دولت «دونالد ترامپ» قرار داشــته اســت. حال تصویــب تحریمهاي جدید علیه روســیه بدترین خبري است که ترامپ ميتوانســت انتظار شنیدنش را داشــته باشد. درواقع با این اقدام کنگره، ترامپ بر سر یک دوراهي قرار گرفته اســت: اگر اعمال تحریمهاي جدید علیه روســیه را تأیید کنــد، باید آرزوهاي خود براي روابط گرمتر با مســکو را بربادرفته بدانــد بهویژه که همتاي روس او نیز چند روز پیش در فنلاند گفته بود که صبر و حوصله روســیه نیز در قبال خصومتورزيهاي آمریکا اندازه دارد و اگر تصمیم به وتوي آن بگیرد، از آنجا که این لایحه با حمایت قاطع جمهوريخواهان به تصویب رســیده اســت، اوضاع داخلي او بیشازپیش پیچیده ميشــود. درواقــع وتوکردن این طرح، ترامــپ را در مقابل همحزبيهایي قرار ميدهد که تا این لحظه از او در برابر اتهام تباني او با روسها، جانانه دفاع کردهاند.

تردیدهايکاخسفید

ترامپ در حالي دو راه را پیشِروي خود ميبیند که بســیاري از مشــاوران کاخ ســفید و نزدیکان ترامپ نیز وتوشــدن این لایحه از سوي رئیسجمهور را به لحاظ سیاســي اقدامي نامناسب ارزیابي ميکنند زیرا این اقدام ميتواند به مستمســکي علیه ترامپ در تحقیق و تفحــص پیرامون مداخله احتمالي روسها در انتخابات آمریکا بدل شود. به عبارت دیگر، وتوي این لایحه از سوی ترامپ در افکار عمومي به عنوان نرمش رئیسجمهور آمریکا در برابر روسها تفسیر خواهد شد که اصلا به صلاح ترامپ نخواهد بود. شاید به همین دلیل باشد که در هفته گذشته، کاخ سفید مواضع متغیري نسبت به این قضیه اتخاذ کرده است. هفته گذشته «سارا سندرز »، سخنگوي کاخ سفید، از امضای لایحه نهایي از سوی رئیسجمهور خبر داد در حالي که بعدها عنوان شد که دولت باید لایحه نهایي را مورد بازبیني قرار دهد.

چشم در برابر چشم

لایحه فوقالذکر علاوه بر اعمال تحریمهاي تازه علیه روســیه، تمهیداتي را دربر ميگیرد که دســت دونالد ترامپ را نیز براي کاهش سطح فعلي آنها ميبندد. به عنوان مثال، اگر ترامپ بخواهد دو ساختمان توقیفشده روسیه را به آنها بازگرداند، این امر بدون تأیید کنگره میســر نخواهد شد. خود لایحه نیز تحت لواي تحریم تأمینکنندگان سلاح براي هواداران رئیسجمهوري سوریه و مقابله با اخلالگران امنیت ســایبري، بخشهایي از صنعت روسیه ازجمله بخشهاي انــرژي، دفاع و اطلاعاتي را هدف گرفتــه و ميتواند بیشازپیش اقتصاد آســیبدیده روســیه را تضعیف کنــد؛ امري که علاوه بــر روسها و اتحادیه اروپا، اعتراض برخي شــرکتهاي آمریکایي فعال در حوزههاي نفت و گاز، امنیت و صنعت مالي را نیز به دنبال داشــته اســت. «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهوري روســیه، شاید نخستین مقام ارشد این کشور بود که نسبت به وضع تحریمهاي جدید واکنش نشــان داد. پوتین در نشست خبري مشترک با همتاي فنلاندي خود، ضمــن غیرقانونيخواندن وضع این تحریمهاي جدید براساس حقوق بینالملل، آمریکا را به اتخاذ اقدامات تلافيجویانه در صورت وضع تحریمهاي جدید علیه روســیه تهدید کرد. تنها یک روز بعد، مسکو در اقدامــي تلافيجویانه، کاهش تعداد دیپلماتهــاي آمریکایي به 4۵۵ نفر را خواســتار شــد که به معناي اخراج 3۵ دیپلمات آمریکایي از خاک این کشور است. به این ترتیب، تعداد دیپلماتهاي آمریکایي و روسي در خاک دو کشور با هم برابر ميشــود. علاوه بر این، یک مجموعه تفریحي و یک انبار که مورد اســتفاده دیپلماتهاي آمریکایي بوده نیز به وســیله دولت روســیه توقیف شــدهاند که این نیز به نظر شبیهسازي توقیف دو ســاختمان روسیه در خاک آمریکاست.

وتو در وتو

نکته جالب درباره لایحه تشدید تحریمهاي روسیه این است که خلاف طرح اصــلاح نظام بیمه درماني، ایــن لایحه از حمایت هــر دو اردوگاه جمهوريخواه و دموکرات برخوردار بود و همین نکتهاي اســت که زنگ خطر را براي ترامپ به صدا درميآورد. این طرح در سنا با ۹8 رأي موافق به دو رأي مخالف و در مجلس نمایندگان با 41۹ رأي موافق به ســه رأي مخالف به تصویب رسید. البته نگاه خصمانه به روسیه در سالهاي اخیر پاي ثابت سیاســت خارجي جمهوريخواهان بوده اســت اما این بار این روحیه روسیهســتیزي آنها چندان باب میل رئیسجمهوري همحزبشان نیســت. با این اوصاف، حتي اگر ترامپ این طرح را وتو کند، باز هم امکان قانونيشــدن ایــن طرح وجــود دارد. طبق قوانین آمریــکا، اگر طرحي از ســوی رئیسجمهور وتو شده و در بازگشــت مجدد به کنگره بتواند رأي دوسوم از نمایندگان و ســناتورها را به دست آورد، دیگر نیازي به امضای رئیسجمهور نداشــته و به عبارتي وتوي رئیسجمهور وتو ميشــود. در هــر صورت، از زمان دریافت این لایحه، ترامپ 1۰ روز فرصت دارد تا آن را وتو کند. بــا این حال با توجه به حمایت بالاي هر دو حزب از این لایحه و اوضاع نابســامان داخلي دولت، به نظر نميرسد ترامپ بخواهد اینگونه اولین وتوي خود را بسوزاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.