تداوم سركوب

Shargh - - جهان -

اسرائیل پس از ممنوعیت برگزاری نماز جمعه در مســجدالاقصی برای دو هفته پیاپی و در نهایت برچیدن گیتهای امنیتی الکترونیکی، روز گذشــته ورود مردان کمتر از ۵۰ سال را به این مسجد ممنوع اعلام و همه مســیرهای منتهــی به بخش قدیمی شهر قدس را مسدود کرد.

به گــزارش ایســنا بــه نقــل از شــبکه خبری اسکاینیوز عربی، پلیس رژیم صهیونیستی با انتشار بیانیهای اعــلام کرد که مردان زیر ۵۰ ســال اجازه شــرکت در نماز جمعه مسجدالاقصی را ندارند. در این بیانیه آمده اســت، ارزیابی شرایط امنیتی قدس در دســت انجام اســت و درحالحاضر نشانههایی دال بــر احتمال بروز تنش و برگــزاری تظاهرات در شــهر وجود دارد. برخی منابع خبری اعلام کردند که نیروهای ارتش این رژیم طبق بیانیه مذکور همه مسیرهای منتهی به بخش قدیمی قدس شرقی را مســدود کردهاند. همچنین مسئولان این رژیم مانع از عبور تمام فلســطینیها بدون اســتثنا از ایســت بازرسی قلندیا برای ورود به قدس میشوند.

در همیــن حال پس از برگــزاری نماز جمعه در مســجدالاقصی، نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی در ورودی شــمالی شــهر بیتلحم بــا نمازگزاران فلســطینی درگیر شــده و از گاز اشــکآور استفاده کردند. طبق گزارش شبکه خبری اسکاینیوز عربی، پلیس رژیم صهیونیســتی به ســمت نمازگزاران در قدس نیز بمبهای صوتی شلیک کرده است. این در حالی اســت که هلال احمر فلسطین از زخمیشدن 1۰ نفر از شهروندان فلسطینی در درگیری با نظامیان صهیونیســت در بیتلحم خبر داد و گفته ميشود یکي از معترضان 2۵ســاله به علت شدت جراحات درگذشته اســت. با مرگ این جوان فلسطیني تعداد کشتهشدگان به پنج فلسطیني ميرسد.

پیشنهاد نتانیاهو برای توافق با فلسطینیها

در همین حال، نخســتوزیر اســرائیل پیشنهاد داد در چارچــوب هر توافق نهایی با فلســطینیها، شــهرکهای یهودینشــینی کــه در اراضــی کرانهباختــری ایجاد شــدهاند، با مناطــق عربی در اراضی اشــغالی مبادله شــوند. روزنامه اسرائیلي هاآرتص به نقل از مســئولان اسرائیلی که نام آنها را نبرده اســت، نوشــت که نتانیاهو این پیشنهاد را در هنگام مذاکرات با جرد کوشــنر، مشــاور ارشــد رئیسجمهــوری آمریــکا و جیســون گرینبــلات، فرســتاده ویــژه رئیسجمهــوری آمریــکا که چند هفته قبل به اراضی اشــغالی ســفر کردند، مطرح کرده اســت. این روزنامه نوشت صحبتها پیرامون شــهرکهای عربی در وادی عاره در اشاره به شهر امالفحــم و مناطــق عربــی مجاور در شــمال این ســرزمین مطرح اســت. چند ســال قبل، آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع این رژیم و رهبر حزب «اســرائیل خانــه ما »، این پیشــنهاد را داده بود که تشــکیلات خودگردان فلســطین و مســئولان عرب در اراضی اشغالی اساسا این پیشنهاد را رد کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.