عربستان مدعی حمله موشکی انصارالله به نزدیکی مکه شد

Shargh - - جهان -

ائتلاف عربی به رهبری عربســتان سعودی روز گذشته مدعي شد که یک فروند موشک بالستیک «شلیکشــده از ســوی نیروهاي حوثــی» یمن را در نزدیکــی مکه منهدم کرده اســت. به گزارش ایســنا به نقل از رویترز، در بیانیه ائتلاف عربی که در خبرگزاری رســمی عربستان ســعودی منتشر شــده، آمده که محل انهدام این موشــک منطقه واصلیه در اســتان طائف و در ۶۹کیلومتری شهر مکه بوده و تصریح شــده که انهدام این موشــک هیچ خســارتی در پی نداشته است. ائتلاف عربی ضدیمن به رهبری عربســتان نیــز در بیانیهای در راستای وجهه مذهبی بخشیدن به این درگیریها، این عملیات انصارالله را «تلاشی ناامیدکننده برای برهمزدن مراسم حج» توصیف کرد.

رویترز مینویســد که حوثیهــا در خبرگزاری خود پرتاب موشــک موســوم به «برکان 1» را به ســوی عربستان ســعودی تأیید کردهاند اما گفتند این موشــک پایگاه هوایی ملکفهــد در طائف را نشانه رفته بود.

این ائتــلاف در ادامه بیانیه خود باز هم مدعی شــد: ادامه قاچاق موشــک به اراضــی یمن در ســایه نبود کنترل بر بندر الحدیــده در غرب یمن و سوءاســتفاده از مجوزهای صادرشــده از سوی ائتلاف برای محمولههای امدادی و کالاها انجام میشــود. این قاچــاق زمانی انجام میشــود که جامعــه جهانی از اتخاذ تصمیمی برای ممانعت از این اقدامات ناقــض قانون که جنگ را طولانی کرده و جــان غیرنظامیان را به خطــر میاندازد، ناتوان مانده است.

براساس این گزارش، از زمان پدیدآمدن بحران در مناسبات دیپلماتیک عربستان و چند عضو دیگر ائتلاف عربی با قطر، از شــدت حملات این ائتلاف بــرای بازپسگیری کنتــرل بندر الحدیده کاســته شــده است. بیش از دو ســال جنگ داخلی یمن، از این کشــور فقیر جنوب شبهجزیره عرب کشوری قطحیزده ساخته و بر اساس گزارشهای سازمان ملل، بیش از ســه میلیون نفر از ساکنان این کشور دچار ســوءتغذیه هستند که دو میلیون نفر از آنها را کودکان تشکیل میدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.