4 اصل تأییدشده اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه

Shargh - - جهان -

احمد ابوالغیط، دبیر کل اتحادیه عرب در نشست نماینــدگان دائم عضو این اتحادیــه با حضور رمزی رمزی، معاون فرســتاده ویژه سازمان ملل به سوریه، چهار اصل تأییدشده از سوی اتحادیه عرب را تشریح کرد. او گفت تأیید تمام اقدامــات یا توافقاتی که در راســتای توقف خونریــزی در ســوریه و حمایت از غیرنظامیان و رســاندن کمکهای بشردوســتانه به مناطق تحت محاصره شــود، اصل نخســت است؛ دوم مخالفــت با هــر اقدامی که به تجزیه ســوریه یــا اخلال در شــرایط کنونی آن بهعنوان یک کشــور یکپارچه انجام شــود؛ ســوم، ســوریه در آینده باید صاحــب حاکمیــت واقعی بــر اراضی خــود بدون حضور گروههای تروریســتی یــا جنگجویان خارجی باشــد و چهارم، هرگونه اقدام موقت که برای توقف خونریزی در ســوریه انجام میشود نباید جایگزینی برای روند سیاســی در این کشور با هدف حلوفصل بحران آن بهصورت فراگیر براســاس قطعنامههای ژنو محسوب شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.