درخواست قطر از سازمان ملل

Shargh - - جهان -

«محمدبنعبدالرحمــن آلثانی»، وزیر خارجه قطر، شامگاه پنجشنبه در دیدار با دبیر کل سازمان ملل متحد از این نهاد بینالمللی خواســت برای حــل بحران قطــر وارد عمل شــود. بــه گزارش خبرگــزاری فرانســه از مقر ســازمان ملل متحد، محمدبنعبدالرحمن آلثانی در پایان دیدار خود با آنتونیو گوترش در جمع خبرنگاران گفت: سازمان ملل متحد، شورای امنیت و دیگر نهادهای وابسته به سازمان ملل میتوانند در حل این بحران نقش داشته باشند، چراکه تجاوزها همچنان ادامه دارد. وی افزود: ما میبینیم طرف مقابل در این مناقشه بدون برداشتن گامی برای حل این مسئله تخطی میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.