دستور اردوغان خطاب به اعضای خسته حزب

Shargh - - جهان -

رجب طیب اردوغــان، رئیسجمهوری ترکیه، در جمــع خصوصــی وزرا و قانونگــذاران حزب عدالت و توسعه گفت: اگر کسی خسته شده، باید کنارهگیری کند و جایش را به شخص دیگری بدهد. به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه حریت، در این نشست خصوصی یکســاعته، اردوغان همچنین بــه قانونگذاران و وزیران تأکید کرد مشــکلات را پیــش از برگــزاری انتخابات ریاســتجمهوری و کنگره در ســال 2۰1۹ برطرف کننــد و به اعضای حزبش گفت باید بیش از گذشــته فعال باشند و در کنار شــهروندان قرار بگیرند و ادامه داد: اجازه ندهید جای خالی شما در میان مردم حس شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.