مشاور خاورمیانه ترامپ از شورای امنیت ملی رفت

Shargh - - جهان -

درحالیکه کاخ ســفید دچــار اختلافات درونی درباره مســائل مهــم خاورمیانه از جمله ســوریه، عراق و ایران شــده است، یک مشاور امور خاورمیانه رئیسجمهور آمریکا شورای امنیت ملی این کشور را ترک کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، مایکا آنتون، سخنگوی شــورای امنیت ملی آمریکا، تأیید کرد «درک هاروی» شــورا را ترک کرده اســت. وی در بیانیهای ادامه داد: او در دوران مأموریتش، با شجاعت به کشورش خدمت کرده و نقش مهمی در عراق داشــته و بهصورت موفقیتآمیز در کاخ سفید و دولت ترامپ خدمت کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.