شکست در انتخابات، موضوع كتاب بعدی هیلاری كلینتون

Shargh - - جهان -

یــک منبع نزدیک به هیــلاری کلینتون، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا، گفت کلینتون بر این باور است که مداخله روسهــا و اقدامات جیمز کومی، رئیس پیشــین «افبیآی»، عامل شکســت او در انتخابات بوده است. به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اینترنتی هیل، این منبع آگاه که خواســت نامش فاش نشود، خاطرنشــان کرد: کلینتون میخواهد تمام این ماجرا را از منظر خود توضیح دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.