آزادسازی ۲ دیپلمات پاكستانی ربودهشده در افغانستان

Shargh - - جهان -

وزارت خارجه پاکســتان اعلام کــرد: نیروهای افغان دو دیپلمات پاکســتانی را که ماه گذشــته در افغانســتان ربوده شده بودند، نجات داده و به سفارت پاکســتان در کابل تحویل دادند. همچنین اشــرف غنی، رئیسجمهور افغانستان، با سفارت پاکســتان در کابــل تماس گرفت تــا مقامات را از نجات این دو دیپلمات مطلع کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.