آنان که عطش وزارت دارند!

Shargh - - تخته سفيد - رضا نهضت كارشناس آموزشوپرورش

1 فخرالديــن آشــتياني هفتــه پيش گفــت: در کابينــه بعدي حســن روحاني نخواهــد ماند و دلايل ايــن نماندنش را براي رئيسجمهور گفته اســت. درواقع اين گفتههــا بيان ميدارد که از ســوي حســن روحاني، ابرازِ تمايل براي ابقاي دانشآشتياني بوده است، اما دانشآشــتياني براي ماندن، شرطوشــروطهايي گذاشته است که احتمالا اين شرطوشروطها، مورد قبول رئيسجمهور واقع نشــده و به همين دليل، پروژه عبور از دانشآشــتياني اتفاق افتاده است. به نظر ميرسد اهميت بيان اين شرطوشروطها و واکاوي آن، کمتر از انتخاب وزير آموزشوپرورش نباشد. 2 در بحبوحه انتخابات رياســتجمهوري، محمدعلي نجفي، رئيس ســتاد فرهنگيان دکتر روحانــي، چندينبار و بهکرات، وعــده داد کــه در دولت دوازدهــم، آموزشوپــرورش در اولويت اول دولــت قرار خواهد گرفــت. وي دليل عدم توجه شايســته به آموزشوپرورش را در دولت يازدهم، مســائل و مشکلات اقتصادي بيــان کرده بــود. نجفي حتي پــا را فراتر از اين گذاشــت و با اعلام راهاندازي پويش مطالبات معلمان، خبر از رشــد قابلتوجه بودجه آموزشوپرورش از بودجه عمومي کشــور و توليد ناخالص داخلي داد. به نظر ميرســيد با توجه به ترکيب مجلس شــوراي اسلامي که همدلي بيشــتري با دولــت دارد، نجفي با توجه به وعدههايش، گزينه اصلي دولت براي آموزشوپرورش باشد، اما نجفي مانند سال گذشته، وزارت آموزشوپرورش را نپذيرفت. چه کسي بهتر از نجفي که از جانب روحاني وعده در اولويت قرارگرفتن آموزشوپرورش را داده بود، ميتوانست مطالبات معلمان را پاسخگو باشد؟ چه عوامل و دلايلي سبب ميشود که نجفي روي از آموزشوپرورش برتابد، اما حاضر باشــد که بهعنوان کانديداي شهرداري معرفي شود؟ آنهم شــهردارياي که با بدهي چندين هــزار ميلياردتوماني که منتقدان قاليباف آن را ثمره مديريت وي ميدانند، مواجه است؟ 3 درحاليکه افراد برجســته منســوب بــه دولــت از پذيرفتن مســئوليت آموزشوپرورش ابــا دارند و بــه آن روي خوش نشــان نميدهند، برخي از مديران فعلي و قبلي آموزشوپرورش در کميتهاي موســوم به ســتاد فرهنگيان دکتر روحاني، براي رسيدن به کرســي وزارت آموزشوپرورش، سرودست ميشکنند و بيمحابا زير پاي نامزدهاي احتمالي را خالي ميکنند. مديران ارشد دانشآشتياني که به حکم دســت راست او بودند، در جلســهاي مخفيانه، از ماهها قبل، پروژه عبور از دانشآشــتياني را کليد ميزنند و البته همقســم ميشــوند که اطلاعات جلسهشــان در جايي بيان نشود! البته منتقد دانشآشــتيانيبودن عيب و ايرادي ندارد، عيب و ايراد آنجاست که ايــن مديران در ظاهر، خــود را مدافع او نشــان ميدهند و به همين علت، مدير منصوب او ميشــوند، اما در خفا، عليه او عمل ميکنند. آيا اين مصداق نفاق و دورويي نيست؟ چنين مديراني که براي رسيدن به پســت و منصب، بياخلاقي ميکنند، آيا صلاحيت آن را دارند که بر مســند وزارت آموزشوپرورش بنشينند؟ تأســفبارتر اينکه، خيل عظيمــي از آنان که امروز ســوداي وزارت دارند، تا همين يک ســال پيش، بيمحابا از مديرعامل سابق صندوق ذخيره فرهنگيان حمايت و منتقــدان وي را هجومآورنــدگان به معيشــت معلمــان معرفي ميکردند! اينان هنوز پاسخگوي آنچه بر سر صندوق و اموال معلمان آمده است، نيستند و بهجاي پاسخگويي و قبول تقصير در اهمالشان، هواي وزارت در ســر ميپرورانند و به طرق مختلف، درصدد يارگيري و مطرحکردن نام خود هستند. قطعا استفاده از کساني که مديرعامل ســابق صندوق فرهنگيــان را فردي خدوم! معرفــي ميکردند و در دفاع از تخلفاتش، هيچ ابايي نداشــتند، شايستگي حضور در مناصب مديريتي آموزشوپرورش را ندارند؛ چه برســد بــه آنکه بخواهند بر مسند وزارت بنشــينند که اين کار مصداق سپردنِ امانت، به غير اهل آن و اجحاف به جامعه تعليم و تربيت است. 4 مشــکلات عديدهاي پيشروي آموزشوپرورش است که در چندســال آينده، تبديــل به يک بحران خواهد شــد. آنان که اين مشــکلات را رصد ميکنند، قطعا حاضر نيستند بدون همکاري ساير اعضاي دولت و حاکميت، هدايت سکان اين کشتي را بر دوش کشــند. سونامي کمبود نيرو و بازنشستهشــدن معلمان در يکي، دو ســال آينده، به شکل محسوســي خود را نشــان خواهد داد و اين در حالي اســت که ســازمان برنامهوبودجه و مجموعه دولت هيچ همــکاري قابلقبولي براي اختصاص رديف اســتخدامي نميکنند. مدارس دولتي روزبهروز شلوغتر ميشوند. به غير از تخلفات عديده در صندوق ذخيره، افت فراوان ســود صندوق و خروجي ســرمايه به علت موج بازنشســتگي، صندوق را زمينگير کرده اســت. دولت بدهي 800ميلياردي خود را نميپردازد و با اين وصف اين صندوق، جز براي مديرانش، توجيه اقتصادي ندارد. 5 بــا توجه به آنچه آمد، بر اســاس عقل عملــي، قبول کردن ســکان آموزشوپرورش بدون شرطوشروط و قول مساعدت دولــت و مجموعــه حکميت، چنــدان توجيــه عقلاني نــدارد و انســانهاي اخلاقي، حاضر به قبولکردن اين مســئوليت، در چنان اوضاعي نيســتند. آنان که براي رســيدن بر اين مسند، در اين روزها سرودســت ميشــکنند، يا از اوضاع آموزشوپرورش خبر ندارند يا عطش رياست دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.