مدنيت نهفته در حاکميتيبودن آموزشوپرورش

Shargh - - تخته سفيد - داوود محمدي*

امــروزه مشــارکت مــردم بســيار مهم اســت. اگر بخواهيم در کشــور ايران يــک آموزشوپرورش پويا و فعال داشــته باشــيم، چارهاي نيســت جز اينکه فرصــت حضور ســازمانهاي مردمنهــاد را مغتنم بشــماريم. ناگفتــه نمانــد در ذات آموزشوپرورش و تعليــم و تربيت، حضور و مشــارکت مردم نهفته اســت. شــما چطور ميتوانيد دانشآموزي را تحت تعليــم و تربيت قرار دهيد، اما مشــارکت خانواده را در نظــر نگيريد؟ اين خاص تعليم و تربيت اســت و همه متخصصان اين حوزه به آن توجه داشــتهاند. همه ميدانند نميتوان در مدرسه برنامهاي داشت و خانــواده را ناديده گرفــت. خانواده بايــد در کنار متوليان تعليم و تربيت باشــد و اين متوليان در کنار خانــواده در جهت تعليم و تربيت درســت و بهروز حرکت کنند. ســازمانهاي مردمنهاد نيز متشکل از خانوادههاي هميــن دانشآموزان هســتند که بايد مشارکتشــان مورد توجه قرار گيرد. اين سازمانها در ابعاد مختلف در زمينه آموزشوپرورش کشور فعال بودهاند؛ براي مثال در بســياري از استانهاي کشور ايران، حدود يکســوم مدارس را خيرين مدرسهساز ساختهاند و بسيار هم فعال عمل کردهاند، زيرا مردم ما اعتقاد به اين امر دارند. درواقع مدرسهســازي در کنار ساخت مســجد، امري مقدس شمرده ميشود. بســياري از مدارس کنوني ما ملک وقفي دارند.حال بايــد ديد دولت تا کجا ميخواهــد اين روند را ادامه دهد کــه آموزشوپرورش ســاختهوپرداخته دولت باشد. ما مدعي هستيم آموزشوپرورش ما حاکميتي اســت، اما ما در درون مباني اعتقاديمان مدنيت را هم ميپذيريم و ميگوييم جمهوري اسلامي؛ يعني مردم خود نيز مؤثرند و ابعاد مختلف حاکميت با رأي مردم تعيين ميشــود پس اين امر مدني است. پس يک بحث حاکميتي داريم و حاکميت رئوس مختلف تعليــم و تربيــت و آنچه بايد آموزش داده شــود را مشــخص ميکند، اما در درون ايــن حاکميتيبودن کاملا بحث مدني نهفته اســت. پس ضمن اينکه ما به مدنيت اعتقاد داريم، اما رئوس و جايگاه و اهداف آموزشوپرورش ما ازســوي دولت تعيين ميشــود. حال با اين شــرايط بايد ديــد آموزشوپرورش تا چه زماني ميخواهد برســاخته از دولت باشد. بايد ديد کــدام جهت آن موردنظر ماســت. مــا ضمن اينکه نگاهمــان به تعليم و تربيــت داراي جايگاه خاصي اســت، اما در ابعاد و حوزههــاي مختلف بايد مردم را وارد کنيــم تا نظر دهند. انجمــن اوليا و مربيان ما بايد بهطــور واقعي از حالت صــوري دربيايند و در حل مشــکلات مدرســه نظر داده و همراهي کنند و آنجا که مدرســه نياز دارد کمک کنند. انجمن اوليا و مربيان نبايد فقط در گرفتن پول مؤثر باشد، بلکه بايد در ابعاد مختلف نظر دهــد. هزينه آموزشوپرورش بســيار زياد اســت. آموزشوپــرورش نيازمند کمک اســت. به همين دليل بايد مردم باشند، اما بر اساس ضابطه و حســابوکتاب مشخص. بايد يک بازنگري جدي و آسيبشناسي جدي انجام شود. اگر به لحاظ قانوني مشکلاتي هست و نيازمند بازنگري است بايد مجلــس موانع قانوني را برطرف کنــد. آنجا که نياز به کمک مديران مدارس اســت کمک گرفته شــود. آنجا که نيازمند کمک رسانههاســت استفاده شود و مخصوصا رســانههاي جمعي مثل راديو و تلويزيون را فعــال کنيــم و بخواهيم در امر تعليــم و تربيت شرکت کنند.

* نايبرئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.