عمل متهمان ممکن است قتل عمد باشد

Shargh - - حوادث -

فرشــید رفوگران:

قانون حمایت از حقوق کودک باید هرچهزودتر اصلاح شود و حقوق کودک بر والدین که در همه کشورهای پیشرفته دنیا لحاظ میشود، در آن گنجانده شود. در پرونده بنیتا شاهد ضعف قانون در این زمینه هستیم. هیچ قانونــی والدین را به صورت مصداقی موظف به مراقبت از کودک نکرده اســت. درحالیکه در همهجای دنیا رهاکردن کودک زیر پنج سال در هر مکانی حتی برای چند ثانیه جرم محسوب میشود؛ هرچند علاوه بر ضعف قانون این ضعف فرهنگی هم هست چراکه والدین را نسبت به وظایفی که در برابر کودک دارند آگاه نکردهایم. برطرفکردن ضعف فرهنگی در کنار خلأ قانونی و تعیین مصادیق جرم والدین علیه کودکان در صورت غفلت در مراقبت از آنها میتواند جلوی حوادث دلخراشی مانند مرگ بنیتا را بگیرد. درباره بنیتا دختربچه هشتماههای که به وسیله سارقان در خودرو رها و در نهایت بهکام مرگ کشــیده شد؛ هرچند ســارقان ادعا کردهاند ماشین را در محلهای نسبتا شلوغ رهــا کردهاند تا توجه رهگذران به آن جلب شــود، با توجه به عمل مجرمانه آنهــا و علم به این موضوع که کودک هشــتماهه قدرت دفاع و رهایی خود از شــرایط بهوجودآمده را نداشته اســت؛ مرگ این کودک میتواند قتل عمد محسوب شود. اما چون اطلاعات دقیقی از پرونده ندارم، نمیتوانم به صورت دقیق درباره آن اظهارنظر کنم. باید به این نکته توجه داشت که احتمالا سارقان از عملی که مرتکب شدهاند، ترسیده بودند و به این مسئله که هوا بسیار گرم است توجه نکردند. در این موضوع هم خلأ آموزش را بهخوبی میبینیم چراکه حتی مجرمان هم جرائم را دستهبندی کرده و مرتکب آن میشــوند؛ مثلا اگر قانونی وجود داشــت که مسئولیت همه شهروندان را در برابر کودکان زیر پنج سال مشخص میکرد و آموزش در این زمینه داده میشد، سارقان هم به عملی که مرتکب میشدند، آگاهی بیشتری داشتند و برای اینکه گرفتار مجازات سنگینتری نشوند، موضوع را زودتر به پلیس اطلاع میدادند یا تصمیم دیگری بهجز رهاسازی کودک در گرما میگرفتند. سارقان برای نجات جان این کودک با توجه به گرمای هوا و طفلبودن آن باید در و پنجرههای ماشــین را باز میکردند یا نهایتا کودک را نزدیک مسجد یا اداره پلیس رها میکردند. به احتمال زیاد زمانی که ســارقان بنیتا را رها کردهاند، کودک پس از کمی تقلا زیر صندلیهای ماشین افتاده است و هیچیک از رهگذران متوجه این طفل نشدهاند. هرچند متأسفانه شاید اگر فردی هم متوجه گریههای طفل شده باشد، با اتکا به قوانین دراینباره که ولایت کودک با والدینش است، به خود اجازه دخالت نداده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.