دستگیری کلاهبردار و رمال میلیاردی در بابل

Shargh - - حوادث -

پلیس:

فرمانده انتظامی شهرســتان «بابل» از شناسایی و دستگیری کلاهبردار و رمال میلیاردی در این شهرســتان خبر داد. سرهنگ «سیدمحسن جعفری» با اعــلام این خبر افزود: در پی مراجعه فردی بــه مأموران کلانتــری 11 ایــن فرماندهی بــه دلیل کلاهبرداری از وی از ســوی زنی رمال و فالگیر، موضوع در دستور کار مأموران کلانتری 11 این فرماندهی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با انجــام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقــات از مالباخته، محــل فعالیت این زن رمــال و کلاهبــردار در یکی از مناطق مســکونی شــهر شناســایی و هماهنگیهــای قضائی برای دســتگیری متهم انجام شــد. فرمانــده انتظامی شهرستان بابل، خاطرنشان کرد: مأموران در ادامه در اقدامــی ضربتی و غافلگیرانــه متهم را که از طریق رمالی اقدام به کلاهبرداری از شــهروندان میکرد، دستگیر کردند. سرهنگ جعفری، افزود: این فرد با همکاری یکی از همدســتانش تنها در یک فقــره اقدام بــه کلاهبــرداری چهارمیلیاردو 700 میلیونریالی کرد که پس از تشــکیل پرونده، برای ســیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی و سپس با صدور حکم روانه زندان شدند. فرمانده انتظامی شهرستان بابل در پایان گفت: موضوع در دســت بررسی بیشــتر مقامات قضائی و انتظامی قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.