دستگیری سارق موتورسیکلت با 24 فقره سرقت

Shargh - - حوادث -

پلیس:

رئیس پلیس آگاهی اســتان یزد، گفت: مأموران این پلیس با انجام کار اطلاعاتی و عملیاتی، سارق موتورسیکلت را با 24 فقره سرقت شناسایی و دستگیر کردند. سرهنگ «حسین رضایی» درباره جزئیــات این خبــر اظهار کرد: در پی ســرقتهای متعدد موتورسیکلت در شهر یزد، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی استان یزد قرار گرفت. وی افزود: مأموران تحقیقات گســتردهای را در مناطق جرمخیز آغاز کرده و به تردد یکی از افراد سابقهدار با موتورسیکلتهای مختلف و همچنین فروش قطعات موتورسیکلتهای اوراقی مشکوک شدند. سرهنگ رضایی گفت: مأموران اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی متهم را تحت نظر قرار داده و پس از کســب اطمینان از موضــوع و اخذ مجوز قضائی، وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند. وی خاطرنشــان کرد: متهم در بازجوییهای انجامشده به 24 فقره سرقت موتورسیکلت در شهر یزد و چند شهرستان دیگر اعتراف کرد و به دادسرا معرفی شد. رئیس پلیس آگاهی استان یزد در پایان تصریح کرد: مجرمان دست به سرقت وسایل نقلیه فاقد قفل و تجهیزات ایمنی میزنند به همین منظور لازم است شــهروندان ضمن جدیگرفتن هشدارهای پلیسی، وســایل نقلیه خود را به تجهیزات و وسایل ایمنی ضدسرقت مجهز کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.