کشف محموله ۶8 کیلويی ترياک در مشهد

Shargh - - حوادث -

میزان:

جانشین سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب مشهد از کشف محموله ۶8 کیلویی تریاک در مشــهد خبر داد. قاضی مهدی خدابخشــی، جانشــین سرپرست دادســرای عمومی و انقلاب مشــهد، از کشــف محمولــه ۶8کیلویــی تریاک در مشــهد خبر داد. وی دراینبــاره گفت: در پی رصدهای اطلاعاتی، مأموران عملیات ویژه ســتاد مبــارزه با مواد مخدر خراســانرضوی به اخباری دســت یافتند که نشان میداد افرادی قصد دارند به وسیله یک دســتگاه خودرو کامیونت محموله مــواد مخــدر را از طریق یکی از مبــادی ورودی وارد مشــهد کنند. وی افزود: با بهدستآمدن این ســرنخ، مأموران وارد عمل شــدند و خودرو حامل محمولــه مواد مخدر را در یکــی از مبادی ورودی مشــهد شناســایی و پس از تعقیب کوتاهی آن را در کنــار جــاده متوقف کردند. خدابخشــی ادامه داد: مأموران در بازرســی این خودرو سنگین مقدار ۶8کیلوو 800 گرم تریــاک را که به طرز ماهرانهای در قســمت بار این خودرو جاسازی شده بود کشف کردنــد. جانشــین سرپرســت دادســرای انقلاب مشــهد تصریح کرد: در این عملیات که هدایت آن را ســرهنگ صفدری، رئیس ســتاد مبارزه با مواد مخدر خراســانرضوی، برعهده داشــت، دو متهم دستگیر شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.