کشف 89 درصدی سرقتها در بروجرد

Shargh - - حوادث -

پلیــس:

فرمانــده انتظامی بروجرد از کشــف 8۹ درصــدی ســرقتها در چهارماهه نخســت ســال جاری در این شهرســتان خبر داد. سرهنگ «علیرضا دلیری» گفت: در چهارماهه نخست سال جاری، کشــف 8۹ درصدی سرقتها را داشتهایم که این کشــفیات با انجام طرحهای ارتقای امنیت اجتماعــی صورت گرفتــه اســت. وی در ادامه بیان کرد: در این مدت 230 متهم دســتگیر و پس از تشــکیل پرونده به مراجــع ذیصلاح معرفی شــدند. فرمانده انتظامی بروجرد، ضمن قدردانی از مشــارکت و همکاری خوب مردمــی با پلیس در اجــرای طرحهای ارتقای امنیــت اجتماعی از شهروندان خواســت در صورت مشاهده هرگونه فعالیتهای غیرقانونی و مجرمانه از ســوی افراد فرصتطلب و قانونگریز، در اســرعوقت از طریق تلفن فوریتهای پلیســی 110 اعلام کنند تا نسبت به شناسایی جرم و دستگیری مجرمان اقدام شود. دلیری موفقیــت پلیس را نتیجه تلاش مخلصانه و شــبانهروزی عوامــل انتظامــی شهرســتان و بهکارگیری اقدامــات پیشــگیرانه از جمله طرح آموزش همگانی و هشــدار پلیســی در مســاجد و مــدارس، راهاندازی گشــتهای آشــکار رعد و افزایش گشتهای فوریتی پلیس 110 و همچنین همکاری و تعامل بیشتر مردم با پلیس دانست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.