با 2 مأمور ضاربِ يك راننده در بوشهر ، برخورد شد

Shargh - - حوادث -

میزان:

پلیس بوشــهر آخرین وضعیت پرونده ضرب و شــتم یــک راننده متخلف در دشتســتان بوشــهر و انتشــار فیلم این حادثــه را اعلام کرد. پلیس بوشــهر درباره کلیپ «برخورد مأمور پلیس راهور عســلویه با یک راننــده» اطلاعیه صادر کرد. اطلاعیه پلیس به شــرح زیر است: راننده مذکور به همراه دو نفر دیگر از سرنشینان یک دستگاه خودرو به علت سرعت زیاد، حرکت در مسیر خلاف جهت و تخلفهای متعدد ترافیکی به وســیله خودروي گشــت پلیس راهور متوقــف، ولی راننــده از ارائه مــدارک خودرو امتناع کرد. پس از حملهورشــدن به مأمور پلیــس، مأمور را مورد ضربوشــتم قرار میدهد. با حضور سراکیپ تیم گشت پلیس، ضمن اعمال قانــون، راننده متخلف بــه کلانتری منتقل و موضــوع از طریــق مراجع ذیصلاح و بازرســی فرماندهی انتظامی شهرســتان عســلویه در حال بررسی اســت. گفتنی است پلیس دشتستان اعلام کرد این موضوع از سوي رئیس بازرسی فرماندهی انتظامــی اســتان و فرمانــده انتظامی شهرســتان عسلویه رسیدگی شده است. براساس رسیدگیهای انجامشده با دو مأمور خاطی برخورد درونسازمانی انجام شد و به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.