ناگفتههای ربايش بنیتا در بازسازی صحنه جرم

پدر بنیتا، رئیس آگاهی تهران و سارقان از جزئیات مرگ تلخ دختر 8 ماهه گفتند

Shargh - - حوادث -

شــرق، شــاهد حلاج:

بازســازی صحنه ربایش بنیتا، دختربچــه هشــتماهه، در حالــی انجــام گرفت که هرچند مردم نســبت به عمل سارقان معترض بودند؛ اما اعتراضشــان به این موضوع بود که چرا شش روز بعد از گمشدن، جســد کودک را پیدا کردهاند. سؤالات شهروندان در حالی بود که رئیس پلیس آگاهی تهران در گفتههایش تأیید کرد محل رهاشــدن خودروی پدر بنیتا محلی پررفتوآمد بوده و درهای ماشین هم قفل نشــده بود. همچنین وی تأیید کــرد، پلیس یک تماس ناشناس داشــته که درباره محل رهاشدن خودرو بوده اســت. قبل از شــروع بازســازی صحنه سرقت سردار عباســعلی محمدیان، رئیس پلیــس آگاهی تهران که همراه چند نفر از معاونان خود ازجمله معاون جرائم جنایی و ســرکلانتر ششم در محل حضور یافته بود، به خانه والدین بنیتای هشتماهه رفت. محمدیان ضمن همدردی با این خانــواده داغدیده از اعضای خانواده و اقــوام که در آنجا حضور داشــتند، تقاضا کرد در مدت بازســازی صحنه از خانه خارج نشــوند تــا کار بدون مزاحمت انجام شــود و پرونده صبح شــنبه به دادسرا ارسال شود. دراینبین خانواده بنیتا اجرای سریع حکم اعدام برای این مجرمان را درخواست کردند و مادر بنیتا گفت: باید آنها که موجب شــدند بچــهام جانش را از دســت بدهد، در مقابل پدر و مادرشان زجرکش شوند؛ اما بــا توجه به اینکه مادر بنیتا قــادر به صحبت نبود، همسرش و دیگر اعضای خانواده صحبت کردند و این سؤال را تکرار کردند که قاضی به چه علت حکم آزادی این دو ســارق را با یک فیش حقوقی صادر کرده است و باید دراینباره پاسخگو باشد. آنها رئیس پلیس آگاهی را مخاطــب قرار دادند، یکی از این افراد مادربزرگ بنیتا بود و گفت: چرا مجرمانی که 130 فقره سرقت و جرائم مختلفی را انجام داده بودند، باید آزاد باشــند تا این کار را بکنند. پدر بنیتا هم این سؤال را تکرار میکرد که چرا بــا یک فیش حقوقی اجازه دادنــد فردی که 130 فقره دزدی داشته اســت، آزاد شود؛ اما هیچیک از مسئولان حاضر در خانه به این ســؤال پاســخ ندادند. برخی از حاضران در صحنه مدعی بودند که از ساعتها قبل در محل بازسازی صحنه حضور داشتند تا از نزدیک شاهد این اتفاق باشــند، آنها گفتند کمکم تعداد مأموران زیاد شــد و مردم از فاصله 50متری اجازه نزدیکشــدن به محل حضور دو متهم و محل وقوع سرقت را نداشتند. همچنین تعداد زیادی از موتورســواران یگان امداد در فاصلهای دورتر از صحنه بازسازی جرم حضور داشتند. قبل از شــروع بازســازی صحنه و دقایقی قبل از آمدن خودروی حامل دو متهم سردار محمدیان با استفاده از بلندگوی یکــی از خودروهای پلیس افرادی را که برای تماشای این بازسازی صحنه آمده بودند، مخاطب قرار داد و ضمــن همدردی با آنها کــه در این مدت پلیس و خانواده بنیتا را تنها نگذاشــتهاند، خواســت آرامش خــود را حفظ کنند و ضمن همکاری با مأموران حاضر در محل شــرایطی را فراهم کنند که بازســازی صحنه سرقت انجام شود. مقام ارشد آگاهی تهران به حاضران گفت: پلیس تمام تلاش خود را میکند تا در مدت یک هفتــه آینده پرونده تکمیل و برای رســیدگی به دادگاه ارسال شود. در این بازسازی علاوه بر سردار محمدیان، سرهنگ ســیروس کتابعلی، سرکلانتر ششم و سرهنگ مکرم معــاون جنایی پلیس آگاهی حضور داشــتند و

سرهنگ مکرم در فاصله نزدیکتری بازسازی صحنه را زیر نظر داشــت تا پروندهای که پس از رسانهایشدن و انتشــار اخبار آن در فضای مجازی موجی از احساسات مردمــی را برانگیخته بــود، به پایان نزدیک شــود. با ورود متهمان به محل وقوع جرم و قبل از شــروع روند بازســازی این جرم حاضران در محل شعارهای تندی علیه متهمان دادند؛ سپس پلیس از پدر بنیتا خواست که از خانه بیرون بیایــد و توضیح دهد در زمان حادثه چه اتفاقی افتــاد. او نیز با انداختن خود روی یک پراید توضیح داد چطور ســعی کرده جلوی فرار متهمان را بگیرد و توضیح داد که فریاد زده و گفته اســت که بچه در ماشین اســت. او گفت: من به سراغ دوستم رفتم و با ماشــین او از همان ابتدا جستوجو را شروع کردیم؛ اما فایدهای نداشــت. متهمان هم توضیح دادند وقتی متوجه روشــنبودن ماشــین و درِ باز آن شــدهاند، به سمت ماشین رفته و پشــت فرمان نشسته و ماشین را بردهاند. آنها گفتند ابتدا متوجه کودک نشــدهاند و بعد از دورشدن از محل متوجه این موضوع شدهاند. سپس سردار محمدیان، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ پس از بازسازی صحنه جرم جزئیات وقوع قتل بنیتا را تشریح کرد و در جمع خبرنگاران گفت: از مردم تشکر میکنم که در این مــدت خبرها و صحنههای مشــکوک را به پلیس آگاهی خبر دادند؛ به شکلی که در حدود هشت

استان مختلف هر مورد مشکوکی که در موارد مختلف مانند خرید پوشــک و لوازم بچه بوده اســت، مردم به پلیس خبر دادهانــد. وی افزود: ما نیز به همکارانمان در استانها درباره این موضوع اطلاعرسانی کردهایم و گزارشهای رســیده به دست همکاران ما احراز هویت شــد. رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در تشریح قتل بنیتا گفــت: دقایق اولیه که خبر به 110 و کلانتری محل اعلام میشــود، واحد تجســس وارد عمل میشــود و درباره این موضوع تشکیل پرونده انجام میشود. از یک ســاعت پس از رویدادن این جرم نیز مأموران کلانتری کار خــود را آغــاز میکنند. همه مــوارد ازجمله اعلام پــلاک خودرو و کنتــرل دوربینها به صــورت همزمان انجام شده است. وی ادامه داد: متهمان مسیر کوتاهی را طــی میکنند تــا به محدوده و محل ســکونت خود برسند. متأســفانه کودک را در خودرویی که شیشههای آن بالا و درها بســته بوده؛ اما قفــل نبوده، رها میکنند و از محل دور میشــوند. در این مدت پیگیری پلیس به صورت مداوم ادامه داشته و چندین مأموریت درباره این موضوع از سوی پلیس انجام میشود تا اینکه نهایتا روز سهشــنبه با اقدامات پیچیده پلیســی، محدوده حضور متهمان شناسایی میشود. رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ درخصــوص تماس فردی با پلیس و دادن اطلاع درخصوص این حادثه گفت: تماســی از ســوی فردی داشتیم بهعنوان یک گزارش که تنها یک اسم کوتاه بود و این اقدام نیز همزمان با دستگیری سارقان رخ داد. این فرد نیز در محدوده نبود و تنها یک اسم اعلام شده بود. وی افزود: اقدامات همکاران ما در محدوده آغاز شــد و ضمن استقرار موفق شدند فرد اول را دستگیر کنند، اما فرد دوم متواری شــده بود. نهایتا حدود ساعت 10 شب محل استقرار این فرد را شناسایی کردیم و مأمورانی که در این محل مستقر شــده بودند دیدند مقداری پوشک و شیرخشــک از ســوی خانوادهای که در آن واحد بوده خریداری شــده اســت، این موضــوع امیدهایی را برای ســالمبودن کودک ایجاد کرد، اما بعدا مشخص شد که لوازم برای پســربچهای ۹ماهه که برادرزاده متهم بوده است خریداری شده اســت. محمدیان در پاسخ به این سؤال که چرا پلیس تعلل کرده و بعد از شش روز جسد کودک پیدا شده اســت، گفت: پس از دستگیری، متهم ابتدا منکر شــد و بعدا اقرار کرد که کــودک و خودرو را رها کرده و پس از نشــاندادن محل خودرو متأسفانه با صحنه دلخراش فوت کودک مواجه شــدیم. وی تأکید کرد: بیش از 35 ســرفصل کاری را دربــاره این پرونده دنبال کردیم، اما اگر نشانهای از دوربینهای سطح شهر داشتیم، چهار روز پیگیری ادامه پیدا نمیکرد. متهمان مســافت کوتاهی را پیمــوده و از مقابل دوربینها عبور نکردهاند و یکســاعتونیم بعد از وقوع جرم خودرو را رهــا کرده و از هیچ محــدوده ترافیکی یا مقابل دوربین کنترل ترافیک یا سرعتسنج عبور نکردهاند. محمدیان خطاب به شــهروندان توصیه کرد که خودرو روشــن را بههیچعنوان رها نکنند. موارد مشابهی وجود داشته که با همین شرایط فرد خودرویی را که کودک نیز در داخل آن بوده، برای خرید روشن رها کرده است. وی ادامه داد: ما میخواستیم از فضای مجازی درخصوص این پرونده بهــره بگیریم که خانــواده کودک زودتــر این زحمت را کشیدند و ما برای اینکه دوبارهکاری نشود، اقدامی انجام ندادیم. بیتردید مــا فضای مجازی را یک فرصت برای خود میدانیم. رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ درباره آزادی متهــم و زمان آخرین دســتگیری وی نیز افزود: این فرد 130 فقره ســرقت داشته و با توجه به اینکه در آخرین مورد، پرونده وی در تهران تشکیل نشده است و در پاکدشت بوده، با اتهام سرقت دستگیر شده، اما درباره آزادی وی و جزئیات آن، مقام قضائی باید اظهارنظر کند. این فرد کمتر از یک ماه بوده که با اتهام سرقت دستگیر و سپس آزاد شده است. پدربزرگ بنیتا هم بعد از بازسازی صحنه و قبل از اینکه مأموران، دو متهم را از محل دور کنند چنددقیقهای با آنهــا صحبت کرد. وی از متهمان پرســید چرا بنیتا را به خانوادهاش بازنگرداندند و گفت: میتوانستید کودک را در یک آژانس بگذارید و بفرستید یا اینکه موضوع را به پلیس گزارش دهید، بهعنوان یک ناشناس بگویید که ماشــین در کجا رها شده است، اما این کار را نکردید. متهمان هم پاســخ دادند ما موضوع را به پلیس گزارش دادیم و نمیخواســتیم بنیتا بمیرد و از این اتفاق ناراحت هســتیم.پدر بنیتا هم در توضیح اینکه چرا ماشــین را روشن گذاشته اســت، گفت: روز حادثه داشتیم به عیادت مادربزرگم میرفتیم. من بچه را داخل ماشین گذاشتم و منتظر آمدن همسرم بودم که بیاید. وقتی همســرم دیر کرد، رفتم که همسرم را صدا کنم. در یکآن دیدم ماشین را بردند که سعی کردم جلو آنها را بگیرم و نتوانستم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.