تشکیل پرونده برای انفجار مرگبار جايگاه گاز CNG در اهواز

Shargh - - حوادث -

میزان:

در پی حادثــه انفجار جایگاه گاز CNG در شهرســتان اهــواز که منجر به کشتهشــدن دو نفر و مجروحشــدن سه نفر شد، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزســتان از تشکیل پرونده در دادســرای اهواز خبر داد. حسینیپویا، دادستان مرکز اســتان اردبیــل با اشــاره به حادثــه انفجار جایگاه گاز CNG در شهرســتان اهــواز اظهار کرد: در این رابطه پرونده در دادســرا تشــکیل شد و در حال رســیدگی است. پنجشــنبه 30 تیرماه ساعت 22:55 انفجار در محل جایگاه «سیانجی» سهراه خرمشهر در اهواز رخ داد. یک دستگاه پراید هنگام ســوختگیری در این جایگاه دچار حریق شــد که این حریق به خــودروی وانتنیســانی که در حال سوختگیری در این جایگاه بود، سرایت کرد و منجر به انفجار آن شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.