دستگیری سارق حرفهای خودرو در فرديس

Shargh - - حوادث -

میزان:

دادســتان عمومی و انقلاب شهرستان فردیس از دســتگیری ســارق حرفهای خودرو با 14 فقره ســابقه کیفری خبر داد. جهانشــاهلو از دســتگیری ســارق حرفهای خودرو بــا 14 فقره ســابقه کیفری خبر داد. وی گفت: در بازرسی از منزل متهم تعداد 35 عدد گوشــی تلفن همراه، پنج دستگاه لپتاپ، مقادیر زیادی ضبط و پخش خودرو و اسناد و مدارک متعلق به افراد و... کشف شــد. این مقام قضائی اضافه کــرد: دراینباره دو دستگاه خودرو ســمند و پژوپارس توقیف شد که تحقیقات در جهت کشــف محلهای ســرقت و شناسایی مالباختگان ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.