تئاتر 88 در جشنواره شکسپیر فرانسه

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

گروه «تئاتر ۸۸» در ادامه پژوهشهای اجرائــی خــود روی نمایشنامههای شکســپیر، با نمایش «شــاهلیر به روایت ادمونــد» در هجدهمین دوره جشنواره بینالمللی شکســپیر فرانسه شرکت میکند. این جشــنواره از 2۹ جولای تا چهار آگوست در شــهرهای تورنون ســور رون و تن آرمیتاژ فرانسه برگزار میشــود. اصغر نوری، نویســنده و کارگردان این نمایش اســت و میثم رازفر و شــهره رعایتی در آن بــازی میکنند. آرش عزیزی، آهنگســازی کار را برعهده دارد و هاله هوشمند و محمدرضا فرجی او را در گروه موســیقی همراهی میکنند. یلدا صرافی، دســتیار کارگردان و ســعید خلیلنژاد، عــکاس، از دیگر اعضای گروه هســتند و سحر آشــتیانی طراح لباس و آکسسوار نمایش اســت. «شاهلیر به روایت ادموند» به تهیهکنندگی حســن جودکی، دوشــنبه هفته آینده، ۳۱ جولای 2۰۱6، در شــهر تورنون روی صحنه مــیرود. «تئاتر ۸۸» پیــش از این چهاربار با نمایشهای «هملت به روایت هوراشــیو»، «ریچارد ســوم از تهران تــا تورنون»، «مکبث به روایت ســه کارگــر ســاختمانی» و «طوفــان» در این جشــنواره شــرکت کرده اســت. در ایــن تجربههــای اجرائی، ایده اجرائی گــروه «تئاتر ۸۸» اســتفاده از روایت و تکنیکهــای تئاتر ایرانی نظیر نقالــی، پردهخوانی و تعزیه برای اجرای نمایشنامههای شکســپیر است. اصغر نوری، نویســنده و کارگردان و سرپرست گروه «تئاتــر ۸۸»، ضمن اعلام این خبر، افــزود: کار روی متنهای شکســپیر را از ســال ۸۸ با نمایش «اتللو به روایت یاگو» شــروع کردم. همیشه سعی میکنم روایت ماجرای نمایشنامههای شکســپیر را از آخر آغاز کنــم، از لحظهای کــه متن شکســپیر به پایان میرسد. معمولا، راوی یکی از شخصیتهای جانبی نمایشنامه اســت که تأثیر زیادی روی روند اتفاقات داشته. در کنار این راوی، یکی دیگر از شخصیتهای نمایشنامــه شکســپیر حضــور دارد و ایــن دو در فرایندی شــبیه نقالی، همه نقشهای دیگر و نقش خودشــان را بازی میکنند. در عین وفاداری به قصه نمایشنامه شکسپیر، نمایشنامه دیگری مینویسم، با زبان امــروزی و نگاهی متفاوت به اثر شکســپیر. موسیقی سنتی ایرانی بخش جداییناپذیر این تجربه اجرائی اســت و در نمایش اخیــر همانند بعضی از تجربههــای قبلی، اعضای گروه موســیقی نوازنده/ بازیگر هستند. در «شاهلیر به روایت ادموند» برخلاف آخــر نمایشنامه شکســپیر، ادموند، پســر ناخلف گلاوســتر و گونریل، دختر بیمهر شــاهلیر، نمردهاند؛ فرار کردهانــد و حالا با همراهی ســه نوازنده کولی مشغول آمادهکردن نمایشی هستند شبیه اتفاقهایی که از ســر گذرانــده و کارهایی کــه کردهاند. راوی و کارگردان این نمایشــی که ما تمرینــش را میبینیم، ادموند اســت؛ او بــه همهچیز از زاویــهای متفاوت نگاه میکنــد، گرچه دربعضیجاهــا نقطهنظراتش با شکســپیر همســو هســتند. «تئاتر ۸۸» در آخرین اجرای عمومی خود، آذر و دی سال گذشته، نمایش «ریچارد ســوم اجرا نمیشود»، اثر ماتئی ویسنییک را با ترجمه و کارگردانی اصغر نوری در تالار مولوی روی صحنه برد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.