«وحید نصیريان» درگذشت

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

وحید نصیریان، فیلمســاز انیمیشــن و نقاش، ششــم مردادماه در 46ســالگي به دلیل ایست قلبي درگذشت.

روانبخش صادقــي، دبیــر هیئتمدیره خانه ســینما، درباره این هنرمند فقید به «شرق» گفت: «ظاهــرا وحید شــب قبــل از فوتش در مراســم نامزدي برادرزادهاش حضور داشــته. در مراسم، اول بیهوش و کمي بعد دوباره ســرحال ميشود. این حالت چندینبار در او تکرار شده. ظاهرا چندبار پشتسرهم سکته ميکند و وقتي که اورژانس به منزل مراجعه ميکند، او درگذشــته بوده! من هم متأسفانه روز گذشــته با خبر فوت ناگهاني وحید نصیریان از خواب بیدار شدم! واقعا شوکه شدم و باورم نميشد که ما وحید را از دست دادیم. چون در جشــنواره فیلم کودک و نوجــوان اصفهان در کنار هم بودیم و کلي به هردو ما خوش گذشت.

او یکــي از هنرمندان خلاق عرصه انیمیشــن و نقاشــي بود. وحید با اینکه هیچوقت مشکلات خود را بروز نميداد، اما مدتها بيکار بود. خیلي دوست داشت فیلم بلند سینمایي بسازد، اما نشد! هرچند که اخیرا مرکز گســترش سینماي مستند و تجربي از او حمایت کــرده بود، اما بهطورکلي به نظرم باید از او بیشتر حمایت ميشد. این هنرمندان مگر چندوقت فرصت دارند که به آفرینش هنري دســت بزنند. واقعا درگذشــت او ضایعه بزرگي براي سینماي ایران محسوب ميشود».

صادقي درباره زمان و مراســم تشییعجنازه او عنوان کرد: «هنوز زمان مراســم خاکسپارياش مشخص نشــده، اما خانواده او ظاهرا قصد دارند در تبریز او را به خاک بســپارند». زندهیاد نصیریان متولد ۱۳۵۰ شــهر اهــر و فارغالتحصیل هنرهاي زیبــاي تبریــز در ســال ۱۳6۸ اســت و در عرصه نقاشــی، فیلمنامهنویســی و کارگردانی انیمیشن فعال بود.

از این هنرمند تنها یــک فرزند دختر به یادگار مانده اســت. وحید نصیریان، نویسنده و کارگردان انیمیشــنهاي کوتاه و سریالهاي انیمیشني بود و ســاخت تعدادي از فیلمهاي کوتاه همچون «سه قطره خون»، «بت ابــدي»، «ضد نور»، «حفره» و «جاي دیگر» و نویســندگی و کارگردانی انیمیشن بلند سینمایي «قلب سیمرغ» را برعهده داشت.

او در طــول حیاتش موفق بــه دریافت جوایز متعــدد ملي و بینالمللي شــد و همینطور داور بیش از ۵۰ جشــنواره ملــي و بینالمللي فیلم و انیمیشن بود.

گــروه هنــر «شــرق» ضایعه درگذشــت این هنرمند را تسلیت ميگوید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.