جلوگیری از ورود ناظریها به سالن کنسرت در قوچان

Shargh - - هنر -

درهای سالن کنسرت شــهرام ناظری و حافظ ناظری در شهرســتان قوچان پلمب و از ورود آنها به داخل ســالن جلوگیری شد. شــهرام ناظری و حافظ ناظری قرار بود جمعه، ششم مرداد کنسرت «آواز پارسی» را در شهر قوچان روی صحنه ببرند، اما با درهای پلمبشــده ســالن کنســرت مواجه شدند و از ورود آنها به داخل سالن جلوگیری شد.

مدیــر روابط عمومی این اجــرا در گفتوگو با ایســنا اظهار کرد: ما از مشــهد به سمت قوچان حرکــت کردیم، اما خبــری از لغو اجــرا نبود. ما نیــز از دیگران شــنیده بودیم که کنســرت را لغو کردهاند، اما چون این موضوع از طرف هیچ مرجع رســمیای به ما اعلام نشــده بود، هماهنگیها و تمرینها را انجام دادیم.

او با بیان اینکه این کنســرت قرار بود ســاعت ۱۹:۳۰ جمعه آغاز شــود، ادامه داد: درهای سالن کنســرت پلمب شــد و از ورود شــهرام و حافظ ناظری به داخل آن جلوگیری شــده است. این در حالی اســت که ما هنوز نمیدانیم پلمب از سوي کدام مرجع انجام شــده اســت. از آنجا که هیچ اعلام رســمیای مبنی بر لغو این کنســرت نشده بود، مخاطبان این اجرا در محل کنســرت حضور پیدا کردند و نسبت به این حرکت معترض شدند. نیروی انتظامی نیز محل را ترک کرد.»

او همچنین گفت از طرف مسئولان اداره ارشاد قوچــان، قولهایی مبنی بر رفع این مشــکلات به گروه داده شده اســت و آنها در حال رایزنی برای برگزاری این کنسرت هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.