شأن سینمای ايران اين نیست

Shargh - - هنر -

ریحانــه طراوتــی:

«#شأن_ســینما» کمپین مســتقلی اســت که همه ما بــه یک انــدازه در شــکلگیریاش نقش داشتیم، چراکه نیاز جامعه ماســت؛ بازبینی شــأن ســینمای ایران؛ نیازی که ســالها نادیده گرفته شــده بود و با ادامه توقیف هرروز بیشتر افول میکرد. ریاستجمهوری ایران، دکتر حســن روحانی، در دوران انتخابات مردم را به مطالبهگری و مشارکت در دوران پساانتخابات خواند. همین باعث شــد تا با توجه به نیاز جامعه هنری برای بالابردن #شأن_سینمای ایران پویشی مستقل با کمک ســینماگران راهاندازی شود و در آن از وزارت محترم ارشاد بخواهیم که با توجه به وعدههای دادهشده در زمان انتخابات، با شفافیت بــه موضوع رفــع توقیــف فیلمهای ســینمایی بپــردازد. این اولین و بزرگترین کمپین اعتراض به توقیف فیلمهای سینمایی توانست اکثریت صنوف ســینمایي ایــران و هنرمندان حوزههــای دیگر را همراه خود کند، بهطوریکه تنها ٤۸ ساعت پس از آغاز آن ۸٥ هزار کاربر به مدد مســیر ایجادشده از ربات تلگرامی کمپین استفاده کردند و هماکنون ۱٥ هــزار کپــی آن در شــبکههای اجتماعــی در دسترس اســت. بزرگترین پویش تاریخ سینمای ایران، دســتکم در فضای مجازی، با واکنشهای مثبتی مواجه شــد و این همــان موفقیتی بود که بهدنبــال آن بودیم. از طریق راههای قانونی پیگیر مطالبات خود هســتیم و معتقدیم که «این مردم هســتند که بــا بیاعتنایی و عدم اســتقبال از یک فیلم آن را تحریم میکنند» و بهعنوان حرف آخر از مردم و هنرمندان میخواهیم شأن سینما را رها نکنند و حال که بســتری برای بازبینی آماده شده اســت، همراهتر از قبل باشــند. به امید آزاد شدن نمایش فیلمهای توقیفی و رعایت شــأن ســینما برای ایران عزیزمان.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.