4 کارگردان ايرانی در میان برترينهای قرن 21

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

میان اسامی 2۵ کارگردان برتر سینمای جهان در قرن 2۱ که ســایت «متاکریتیک» منتشر کرده، نام چهار کارگردان ایرانی نیز دیده میشود. در میان اسامی بهترین فیلمسازان قرن بیستویکم؛ جعفر پناهی در رتبه پنجم، اصغر فرهادی در رتبه هشــتم، عباس کیارستمی در رتبه بیستم و بهمن قبادی در رتبه بیستوپنجم قرار دارد. اسامی 2۵ کارگردان و فیلمساز برتر از نگاه سایت متاکریتیک به این شرح است:

۱- آلفونســو کــوآرون 2- الکســاندر پاین ۳- بــرادران داردن 4- هایائو میازاکی ۵- جعفر پناهی 6- برادران راس 6- پل تامس اندرســن ۸- اصغر فرهــادی ۹- مایک لــی ۱۰- فردریک وایزمن ۱۱- میا هانســنلاو ۱2- اِیوا دوورنــی ۱۳- کلی ریچارد ۱۳- بونگ جونهــو ۱۵- میگوئل گومز ۱6- هو شیائوشــین ۱6- نوری بیلگه جیــلان ۱۸- برد بیرد ۱۹- ریچارد لینکلیتر 2۰- عباس کیارســتمی 2۱- ژاک اودیــار 22- گای مدین 2۳- هیــروکازو کوریدا 24- ادگار رایت 2۵- جف نیکولز و بهمن قبادی.

گفتني است، سایت «متاکریتیک» از جمله سایتهاي معتبري است که اغلب علاقهمندان سینما به عنوان منبع به آن استناد ميکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.