اهدای جايزه ويژه جشنواره اوراسیا به ايران

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

جایزه ویژه هیئت داوران جشــنواره فیلم کودک اوراســیا به انیمیشــن ایرانی کلیلهودمنه اعطا شد. در مراسمی جایزه ویژه هیئت داوران «جشــنواره فیلــم کودک اوراســیا»، به فیلم انیمیشــن ایرانی «کلیلهودمنه» ساخته علیرضا توکلیبینا اعطا شد.

جشــنواره فیلم کودک اوراســیا از تاریــخ اول تا پنجــم مرداد در شــهر آســتانه، پایتخت جمهوری قزاقستان، برگزار شــد و فیلمهایی از کشــورهای فرانسه، هلند، چین، افغانســتان، گرجستان، تونس، پرو، مکزیک، جمهوری چک، ایران، اســپانیا، ایتالیا، دانمارک و قزاقستان در این جشــنواره به نمایش درآمد. جایزه بهترین فیلم جشــنواره نیز به فیلم «فرشــته» از جمهوری چک اعطا شــد. با توجه به عدم حضور کارگردان فیلم در مراسم اختتامیه این جشنواره، نماینده سفارت ایران با حضور در این مراســم، جایزه هیئت داوران را دریافت کرد. انیمیشن «کلیلهودمنه»، برگرفته از یکی از داســتانهای جذاب همین کتاب به نام «دو بچهشــغال در دل جنگل» اســت که درباره مواظبت جغدی در جنگل از دو بچهشــغال و داستانهای شیر با دیگر حیوانات است. روایت این انیمیشــن بر اساس داســتانی است که کلیله در پیری برای فرزندانش درباره اتفاقات رخداده در جنگل تعریف میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.